Dzięki temu przychody uzyskiwane z tego źródła w całym roku 2013 będą nieopodatkowane i nie będą wyszczególniane w otrzymywanych przez bezrobotnych dokumentach PIT-11 bądź PIT-8C. Zaniechanie poboru daniny ma kosztować budżet państwa 12 mln zł.

Programy, których dotyczy rozporządzenie, opisane są w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829). Zdefiniowane są jako zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących oraz tworzonych miejsc pracy.

Z wnioskiem o wydanie rozporządzenia wystąpił minister pracy i polityki społecznej. Uznał on, że zaniechanie poboru PIT byłoby dodatkowym wsparciem dla osób poszukujących pracy. Rozporządzenie wejdzie w życie 8 października 2013 r. po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1123).