Kto w ramach działań aktywizujących dostanie np. ryczałt na szkolenia i na zakwaterowanie, nie zapłaci do końca 2022 r. podatku. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Dziś co do zasady świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) są bez podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Ale nie wszystkie. Przykładowo zwolnienie dotyczy opłaconych bezrobotnym szkoleń i niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych (w ramach bonu szkoleniowego). Zwolnienie nie obejmuje natomiast ryczałtu, który ma pokryć koszty przejazdów na szkolenia oraz zakwaterowania. Od tych kwot PIT nie będzie pobierany na podstawie rozporządzenia.
Fiskus nie weźmie też podatku, gdy bezrobotny otrzyma ryczałt na koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem (w ramach bonu stażowego) oraz świadczenia w ramach bonu na zasiedlenie.
Dzięki rozporządzeniu absolwenci centrum i klubów integracji społecznej nie będą płacić PIT od jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
Preferencją będą też objęte środki na działania aktywizacyjne, mające na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, a także stypendia wypłacone na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.
Preferencja będzie dotyczyć przychodów uzyskanych ze wszystkich tych tytułów od 1 stycznia 2020 r. do końca 2022 r.
Nowe rozporządzenie będzie kontynuacją dwóch poprzednich, które obowiązują do końca 2019 r. w sprawie zaniechania poboru PIT od otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
■ niektórych dochodów (przychodów) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1809),
■ stypendiów (Dz.U. z 2017 r. poz. 864).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w konsultacjach