Jeśli sprawa dotyczy wspólnego rozliczenia małżonków, przed sądem może występować tylko jeden z nich.
Jeśli w postępowaniu kontrolnym dotyczącym wspólnego zobowiązania podatkowego małżonków, jeden z nich nie wypowiedział się co do dowodów zebranych przez urząd, to jest to nieznaczne uchybienie proceduralne. Nie ma to wpływu na wynik sprawy. Nie można oczekiwać, że na podstawie tego nastąpi wznowienie postępowania. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa, jaką zajął się NSA, dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych i wspólnie złożonej deklaracji PIT-36 za 2005 r. W zeznaniu tym zostały wykazane przychody i koszty związane z prowadzoną przez męża działalnością gospodarczą dotyczącą sprzedaży samochodów. Małżonka nie wykazała żadnych zarobków.