Pierwszy wprowadza ważne zmiany dla podatników zbywających papiery wartościowe nabyte w spadku. Pozwala zaliczać do kosztów wydatki, które spadkodawca poniósł na ich kupno. Dziś organy podatkowe twierdzą, że spadkobierca, który np. umarza odziedziczone jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nie ma prawa uwzględnić kosztów ich zakupu (por. np. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2013 r., sygn. IPPB2/415-379/13-2/MG).

– W rezultacie spadkobiercy zmuszeni są często do zapłaty podatku od inwestycji kapitałowej, która w rzeczywistości przyniosła stratę – mówi Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP.

Konsekwencją zmian będzie też likwidacja zwolnienia z PIT dla dochodu uzyskanego ze zbycia odziedziczonych udziałów lub akcji w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadku. Zwolnienie obejmie zaś dochód ze zbycia papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w darowiźnie – w części odpowiadającej kwocie podatku zapłaconego od darowizny.

Projekt zmian w CIT przewiduje przebudowę przepisów regulujących subpartycypację banków. Marcin Szymocha, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, tłumaczy, że jest to rodzaj umowy, w której jedna strona nabywa określone prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu wierzytelności przysługujących drugiej stronie bez ich przelewu (cesji), przy czym ryzyko związane z niespłacalnością tych wierzytelności przechodzi na tę pierwszą.

– Zawierając umowy subpartycypacyjne, bank zmienia niepłynne aktywa w postaci wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów na gotówkę – wyjaśnia Marcin Szymocha.

Ekspert wskazuje, że przepisy regulujące subpartycypację obowiązują na gruncie ustawy o CIT od 1 lipca 2004 r., jednak żaden bank w Polsce nie przeprowadził dotychczas tego rodzaju transakcji. Głównym powodem wskazywanym przez banki, jest nieefektywność ekonomiczna związana z koniecznością poniesienia z góry znacznego obciążenia podatkowego.

– Cena uzyskana ze zbycia strumienia pieniądza (prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu wierzytelności) staje się w dacie zbycia przychodem podatkowym, z kolei koszty rozpoznawane są w czasie, tj. wraz ze spłatą poszczególnych kredytów i pożyczek – stwierdza Marcin Szymocha.

Wyjaśnia, że w projekcie m.in. przewidziano zmianę zasad opodatkowania przychodów ze zbycia praw do strumienia pieniądza z wierzytelności.

– Umożliwiają one bankom uznanie części ceny przypadającej na daną spłatę dłużnika za przychód podatkowy w momencie wymagalności danej raty kredytowej. Jest to więc podejście memoriałowe – tłumaczy Marcin Szymocha.

Dziś odbędzie się także pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy, który zwalnia z PIT (do kwoty 7000 zł rocznie) przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów, serów). Sejm kontynuuje też pracę nad projektem objęcia akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych.

Zmiany w CIT mają na celu wprowadzenie warunków umożliwiających rozwój umów subpartycypacji zawieranych przez banki

Etap legislacyjny

Czeka na pierwsze czytani