Czy wpłacone kwoty można odliczyć w rocznym zeznaniu

Zgodnie z wyrokiem sądu wydanym w lutym 2007 r., muszę płacić alimenty na dziecko. Słyszałem, że z początkiem tego roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dotyczą alimentów. Czy nowe przepisy pozwalają osobie płacącej alimenty na dziecko na odliczenie przekazanych kwot od podatku lub od dochodu w rozliczeniu rocznym?

Nie

Przepisy ustawy, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2007 r., dotyczą m.in. alimentów na rzecz innych osób niż dzieci. Zgodnie z nowym uregulowaniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b), zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych są alimenty na rzecz innych osób niż dzieci, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Natomiast osoba, która płaci alimenty na dzieci zgodnie z wyrokiem sądowym, nie może w rozliczeniu rocznym odliczyć przekazanych kwot ani od podatku, ani od dochodu. W tym przypadku stan prawny nie uległ zmianie.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pieniądze na leki podlegają opodatkowaniu

Od początku 2007 roku otrzymuję od męża alimenty na leki, zasądzone przez sąd w wysokości 500 zł miesięcznie. Czy te pieniądze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z tym mam obowiązek rozliczenia tych kwot?

Nie

Co prawda, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się m.in. alimenty. Jednak z dniem 1 stycznia 2007 r. w art. 21 ust. 1 ustawy dodano pkt 127 lit. b). Przepis ten stanowi, że zwolnione są z podatku alimenty na rzecz innych osób niż dzieci, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Wobec tego alimenty do tej kwoty, w obowiązującym obecnie brzmieniu ustawy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy od zaległych alimentów nie trzeba płacić podatku

Czy otrzymane od ojca zaległe alimenty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do momentu ukończenia przeze mnie 25 lat?

Tak

Warto przypomnieć, że brzmienie art. 20 ust. 1 zostało zmienione ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). Z treści obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. przepisu art. 20 ust. 1 wynika, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się m.in. alimenty - bez wyłączenia alimentów na rzecz dzieci. Jednocześnie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. wprowadziły art. 21 ust. 1 pkt 127, w świetle którego wolne od podatku dochodowego są alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • na rzecz innych osób niż wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zatem raty zaległych alimentów wypłacanych pani w 2007 roku do momentu ukończenia przez panią 25 lat będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy część otrzymanych alimentów jest opodatkowana

Wniosłam do sądu powództwo przeciwko mężowi o alimenty. Wyrokiem sądu wydanym w 2007 roku zobowiązano męża do wypłacania miesięcznie alimentów w wysokości 1 tys. zł. Czy od części zasądzonych tym wyrokiem alimentów będzie trzeba zapłacić podatek?

Tak

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano pkt 127. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, zwolnione z opodatkowania są alimenty na rzecz innych osób niż dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, i dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny - zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie są zwolnione z opodatkowania. Natomiast nadwyżka w kwocie 300 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy podlegają PIT kwoty otrzymane po ukończeniu 25 lat

Studiuję na wyższej uczelni informatykę. Będę kontynuował naukę jeszcze do września przyszłego roku. Otrzymuję od ojca alimenty. Jednak za dwa miesiące ukończę 25 lat. Ojciec zobowiązał się, że będzie mi przekazywał co miesiąc alimenty aż do ukończenia przeze mnie studiów. Czy jednak kwoty otrzymane już po tym, jak ukończę 25 lat, będą opodatkowane?

Tak

W tym przypadku mają zastosowanie regulacje art. 21 ust. 1 pkt 127. Zgodnie z tymi przepisami, zwolnione z PIT są alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • na rzecz innych osób niż wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Kwoty alimentów wypłaconych panu po dacie ukończenia przez pana 25 lat, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy, będą podlegały zwolnieniu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł (przy spełnieniu ustawowych wymogów). Pozostała natomiast kwota będzie stanowiła źródło przychodów zakwalifikowanych do innych źródeł i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

W konsekwencji tego, kwota alimentów w części, w jakiej nie podlega zwolnieniu, podlegać będzie, stosownie do art. 45 ust. 1 wymienionej ustawy, rozliczeniu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu wraz z innymi przychodami otrzymanymi przez pana w danym roku podatkowym. Od tych kwot zobowiązany jest pan obliczyć należny podatek dochodowy według skali podatkowej.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 127 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pieniądze wyegzekwowane przez komornika mam rozliczyć

Otrzymuję alimenty na rzecz dzieci (14 lat i 10 lat), które są egzekwowane przez komornika w wysokości 300 zł. Otrzymuję ponadto z opieki społecznej zaliczkę alimentacyjną w kwocie 450 zł, a także zasiłek rodzinny w wysokości około 150 zł. Czy egzekwowane przez komornika kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Nie

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem tych, które ustawodawca wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych lub od których został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia ministra finansów.

Do celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-8 tej ustawy są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci.

Brzmienie powołanego przepisu wyłącza więc z przychodów podlegających opodatkowaniu alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 lat.

Zatem otrzymywane alimenty na rzecz dzieci zasądzone wyrokiem sądu i egzekwowane przez komornika nie stanowią źródła przychodu. W związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Warto przy okazji również wyjaśnić, że zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne. Natomiast pkt 79 tego artykułu stanowi, że również wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Wspomniane przepisy zawarte w katalogu zwolnień przedmiotowych dają zatem podstawę do zwolnienia od podatku świadczeń, które otrzymywane są z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego i zaliczki alimentacyjnej.

Podstawa prawna

■ Art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Przygotował Krzysztof Tomaszewski