Przeniesienie na wierzyciela prawa własności w zamian za zwolnienie z długu jest odpłatnym zbyciem rzeczy lub prawa, a więc podlega PIT.
Dwaj bracia mają po 50 proc. udziałów w spółce jawnej. W miejsce świadczenia pieniężnego z tytułu wypłaty z zysku spółka przeniosła na jednego z nich firmowy pawilon handlowy (drugi otrzymał pieniądze). Czynność ta była nieodpłatna, została udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz umową w formie aktu notarialnego. Powstało pytanie, czy u spółki powstał przychód do opodatkowania. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że tak.
Wyjaśnił, że wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym co do zasady wypłata następuje w pieniądzu. Przepisy nie zakazują jednak spełnienia ciążącego na spółce obowiązku w innej formie. Dopuszczalne jest więc zawarcie ze wspólnikiem umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum). Postawą takiego działania jest art. 453 kodeksu cywilnego. Na mocy tego przepisu dłużnik (w tym wypadku spółka jawna) może się zwolnić ze zobowiązania (np. wypłaty zysku) spełniając, za zgodą wierzyciela (wspólnika), inne świadczenie (np. przenosząc prawo własności nieruchomości).