Przeniesienie prawa własności firmy w ramach datio in solutum (z łac. świadczenie w miejsce wykonania) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).
To odpowiedź resortu finansów na pytania osób dzwoniących na infolinię podatkową. Umowa świadczenia w miejsce wykonania jest uregulowana w art. 453 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim zobowiązanie wygasa, jeżeli dłużnik zamiast niego spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie. Celem datio in solutum jest zatem wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań wskutek spełnienia przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Konieczną przesłanką – poza porozumieniem stron w tej sprawie – jest rzeczywiste spełnienie świadczenia przez dłużnika.
Od umowy datio in solutum nie trzeba wówczas płacić PCC. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie jest ona wymieniona w katalogu znajdującym się w art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Jak podkreśla MF, ustawodawca enumeratywnie (wyczerpująco) określił w nim czynności podlegające opodatkowaniu.