Samorządowe zakłady budżetowe zarządzające komunalnym zasobem gminy mają wątpliwości, jak ujmować w księgach rachunkowych opłaty śmieciowe. Według Ministerstwa Finansów ewidencja powinna przebiegać na kontach rozrachunków.
W piśmie do redakcji resort wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości stanowią dochód gmin.
Również z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) wynika m.in., że zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy (wspólnoty samorządowej), w tym w szczególności w zakresie gospodarki nieruchomościami, utrzymania czystości i porządku należy do zadań własnych gminy. Co jednak istotne, nie musi ich wykonywać sama, ale może powierzyć je utworzonym jednostkom organizacyjnym, w tym samorządowym zakładom budżetowym. Może także zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jednocześnie – jak wynika z art. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236) – może być ona prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.