Darczyńca skorzysta z odliczeń w podatku dochodowym także wtedy, gdy w przekazywaniu ofiarowanych przez niego pieniędzy pośredniczy inny podmiot.
Podatnik zamierza się zarejestrować w internetowym portalu aukcyjnym. Można tam wystawić towar na aukcji z zastrzeżeniem, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane organizacji pożytku publicznego. Mechanizm jest następujący. Po potwierdzeniu przez kupującego otrzymania przesyłki portal aukcyjny przelewa uzyskaną zapłatę na rachunek bankowy organizacji. W tytule przelewu znajdują się dane sprzedawcy-darczyńcy umożliwiające jego identyfikację. On sam też będzie miał dokumenty wskazujące na to, że dokonał sprzedaży, z której dochód zasilił konto np. fundacji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził w interpretacji indywidualnej, że darowizny przekazywane za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym.
Organ wyjaśnił, że skorzystanie z ulgi podatkowej wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wymaga spełnienia kilku warunków. Darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Obdarowanym musi być natomiast organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Łączne odliczenia z tytułów przekazywanych darowizn (w tym również na cele kultu religijnego i krwiodawstwa) nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu podatnika.
Istotny jest sposób dokumentowania wydatków. W przypadku darowizny pieniężnej jej wysokość ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Do skorzystania z ulgi uprawnia więc zasadniczo taki dokument potwierdzający wpłatę dokonaną osobiście przez podatnika.
Organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że pojęcie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego jest szerokie i obejmuje rozmaite formy jej wykazania. Dlatego wszelkie potwierdzenia wpłat na konto organizacji – z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny i cel, na który ją przekazano – będą stanowiły dla ofiarodawcy dowód do celów podatkowych.
W ocenie dyrektora IS w Katowicach dla możliwości stosowania zwolnienia nie ma znaczenia to, że w przekazywaniu darowizny pieniędzy pochodzących od podatników – rzeczywistych darczyńców pośredniczą inne podmioty. Oznacza to, że w opisanej sytuacji podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lipca 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-426/13/MK.
Jakie wsparcie można odliczyć w PIT
Odliczeniu podlegają darowizny na cele:
● pożytku publicznego, organizacjom polskim lub zagranicznym (z innych państw członkowskich UE lub EOG), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych;
● kultu religijnego;
● krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew;
– przy czym łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.