Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18540/13). Resort podkreśla, że od tego czasu organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zajmują jednolite stanowisko, że takie przekształcenie objęte jest sukcesją na gruncie prawa podatkowego (por. m.in. interpretacje o sygn. IBPBI/1/415-1477/12/AB; IBPBI/1/415-1478/12/AB; IBPBI/1/415-1479/12/AB; IPTPP3/443A-9/13-4/BJ; IPTPB3/423-71/13-2/IR).

Od początku tego roku w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) obowiązuje nowy art. 93a par. 4. Zgodnie z nim jednoosobowa spółka kapitałowa, która powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wstępuje we wszystkie jego prawa podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są te, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że na mocy tego artykułu nie następuje pełna sukcesja podatkowa, gdyż obejmuje ona jedynie prawa, ale już nie zobowiązania byłego przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak braku jakiejkolwiek odpowiedzialności podatkowej nowej spółki. Resort wyjaśnia, że zgodnie z art. 112b Ordynacji podatkowej odpowiada ona całym swoim majątkiem solidarnie z byłym przedsiębiorcą za jego zaległości podatkowe powstałe do dnia przekształcenia i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W rezultacie sukcesja praw w związku z przekształceniem następuje z mocy prawa. Przejęcie zobowiązań odbywa się z kolei na zasadach określonych w rozdziale 15, dział III Ordynacji, który reguluje odpowiedzialność podatkową osób trzecich. Aby ją ponieść, konieczne jest wydanie decyzji przez organ podatkowy na podstawie art. 108 par. 1 Ordynacji.

Ponieważ w ocenie Ministerstwa Finansów obowiązujące przepisy są jasne, nie ma powodów do wydawania interpretacji ogólnej dotyczącej sukcesji podatkowej przy przekształceniu indywidualnego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.