Przed rozpoczęciem roku szkolnego podatnicy mogą wesprzeć placówki oświatowe i naukowe. Nie w każdym przypadku ofiarowanie pieniędzy lub rzeczy będzie się wiązało z ulgą podatkową.

Czy osoba fizyczna może odliczyć datek

Ojciec chce przekazać 1000 zł na rzecz prywatnej szkoły podstawowej, do której od września będzie chodził jego syn. Z fiskusem rozlicza się według skali podatkowej. Czy może odliczyć tę darowiznę od rocznego podatku?
Przepisy przewidują możliwość odliczenia darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego w rocznym zeznaniu podatkowym. Cele te są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obejmują m.in. zadania związane z nauką, edukacją, oświatą czy wychowaniem.
Darowizna pomniejsza dochód przed opodatkowaniem. Osoby fizyczne mogą odliczyć maksymalnie kwotę stanowiącą 6 proc. dochodu, a osoby prawne – 10 proc.
Z prawa tego nie mogą jednak skorzystać wszyscy podatnicy. Nie przysługuje osobom fizycznym płacącym podatek liniowy. Zachowują je natomiast przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem, tj. płacący podatek od przychodów ewidencjonowanych i składający deklarację PIT-28 (w ich przypadku limit odliczenia 6 proc. należy odnosić do rocznej kwoty przychodów).
Podstawa prawna
Art. 888–902 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art. 23 ust. 11, art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Czy preferencja obejmuje wpłaty dla szkół publicznych

Wspólnicy spółki jawnej prowadzącej firmę budowlaną zdecydowali, że każdy z nich przekaże po 5 tys. zł darowizny dla miejskiego gimnazjum, do którego uczęszczają ich dzieci. Czy będą mogli odliczyć te kwoty w zeznaniu podatkowym?
Aby ofiarodawca mógł skorzystać z preferencji, nie wystarczy, że obdarowana placówka wykonuje określone zadania publiczne. Uprawnienie do odliczenia darowizny zależy także od tego, czy szkoła jest instytucją publiczną, czy prywatną. Ważne jest więc, jaki podmiot ją prowadzi, czyli jest jej założycielem. Status organizacyjno-prawny szkół czy przedszkoli określają przepisy o systemie oświaty. Tego typu placówki zakładane i prowadzone przez samorząd terytorialny są jednostkami lub zakładami budżetowymi i należą do sektora finansów publicznych. Oznacza to, że przekazanej na ich rzecz darowizny nie można odliczyć w zeznaniu rocznym, mimo że szkoła czy przedszkole realizują zadania związane z edukacją, oświatą i wychowaniem.
Przepisy dopuszczają odliczenie darowizny dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które działają nie dla zysku. Będą to więc najczęściej organizacje pozarządowe realizujące cele pożytku publicznego, np. fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą szkoły.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 11, art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 3, art. 5, art. 50-53, art. 79 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Art. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czy darowiznę trzeba wykazać w zeznaniu PIT

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przekazał na początku sierpnia 10 tys. zł na rzecz liceum prowadzonego przez fundację. Czy może od razu odliczyć tę darowiznę?
Przedsiębiorca może odliczyć kwotę przekazanej darowizny od wypracowanego w ramach firmy dochodu. Może to już zrobić na etapie obliczania miesięcznych zaliczek albo wtedy gdy będzie składał zeznanie roczne. Musi jednak pamiętać, że w ciągu roku kalendarzowego łączna kwota odliczeń z tytułu darowizny nie może przekroczyć ustawowego limitu, czyli 6 proc. dochodu. Darowiznę podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do końca kwietnia następnego roku wraz z dołączonym do niego drukiem PIT/O.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 11, art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy jest odliczenie przy datkach dla osoby fizycznej

Matka jednego z maluchów przekazała darowiznę na rzecz prywatnego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną. Czy ma prawo do odliczenia?
Przepisy ustawy o PIT wskazują wprost, że odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych. Z preferencji nie można też skorzystać, gdy udziela się wsparcia osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów elektronicznych, paliwowych, tytoniowych, spirytusowych, winiarskich, piwowarskich, a także innych napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. i wyrobów z metali szlachetnych, lub na handlu nimi. Odliczeniu nie podlegają też darowizny na rzecz partii politycznych i prowadzonych przez nie fundacji czy związków.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 11, art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czy za wsparcie biblioteki przysługuje ulga

Właściciel studia fotograficznego przekazał dzielnicowej bibliotece gromadzone przez lata publikacje: książki i zagraniczne czasopisma związane z fotografią. Czy może odliczyć od dochodu wartość tych publikacji według wyceny zrobionej przez antykwariusza?
Darowizna na rzecz biblioteki nie może być odliczona od dochodu przedsiębiorcy z tego samego względu, co w przypadku publicznych szkół. Preferencja podatkowa nie dotyczy bowiem darów dla placówek realizujących cele społecznie użyteczne, które należą do sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się do niego również państwowe lub samorządowe instytucje kultury, a więc np. biblioteki.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 9, art. 15 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885).
Art. 8 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.).
Art. 3, art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Czy można odliczyć darowiznę dla prywatnej uczelni

Ojciec studentki chce wesprzeć niepubliczną szkołę wyższą. Czy może skorzystać z ulgi w PIT, jeśli uczelnia przeznacza zysk na fundusz, z którego finansowane są jej zadania statutowe?
Uczelnia niepubliczna nie należy do sektora finansów publicznych. Jednym z jej celów statutowych jest kształcenie studentów. Wpisuje się to w sferę zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, które określone są w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zakładając również, że uczelnia nie działa dla osiągnięcia zysku, a dochód przeznacza na cele społecznie pożyteczne, to spełnione są warunki do odliczenia darowizny.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 11, art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy ofiarowana kwota może być kosztem podatkowym

Przedsiębiorca obdarował szkołę publiczną. Nie może więc skorzystać z odliczenia. Czy zamiast tego może zaliczyć przekazaną kwotę do kosztów uzyskania przychodów?
Przedsiębiorca nie może odliczyć darowizny dla szkoły publicznej, bo nie spełnia ona ustawowych kryteriów. Przekazanej kwoty nie może też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w swojej działalności gospodarczej. Wyłączone są z nich bowiem wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary (wyjątek stanowią artykuły spożywcze przekazane organizacjom charytatywnym).
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy darowiznę towarów trzeba rozliczyć w VAT

Właściciel firmy podarował meble stowarzyszeniu, które organizuje kursy naukowe. Czy przy rozliczeniu tej darowizny powinien wziąć pod uwagę podatek od towarów i usług, który odliczył?
Dostawą towarów opodatkowaną VAT są również darowizny. Dotyczy to takich, przy których przedsiębiorcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu podarowanych potem towarów. Przekazując je stowarzyszeniu, musi rozliczyć VAT. Jeśli chodzi o odliczenie takiej darowizny w PIT, przedsiębiorca powinien wykazać wartość przekazanych rzeczy pomniejszoną o kwotę podatku naliczonego, którą odliczył przy rozliczeniu VAT.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy trzeba zachować dowód wpłaty

Podatnik przelał na konto szkoły niepublicznej 10 tys. zł tytułem darowizny. Czy musi zachować potwierdzenie?
Przepisy wprost określają, że aby odliczenie było możliwe, a tym samym nie zostało zakwestionowane przez urząd skarbowy, podatnik musi mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Potwierdzenie przelewu powinien przechowywać przez pięć lat od końca roku, w którym złożył zeznanie podatkowe i wykazał darowiznę. Dopiero po tym czasie nastąpi przedawnienie zobowiązania, przy którego rozliczeniu uwzględnił darowiznę.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 70 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).