Co roku w budżecie państwa ok. 720 mln zł jest przeznaczonych na dopłaty do paliwa rolniczego. Z tych pieniędzy finansowany jest zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (oznaczonego kodami CN 2710 19 41 do 2710 19 49 lub CN 3824 90 91). Rolnicy mogą go uzyskać na warunkach określonych w ustawie z 10 marca 2006 r. W tym celu muszą złożyć w wyznaczonym czasie wniosek i dołączyć do niego faktury lub ich kopie.

Wniosek do wójta lub burmistrza

Zgodnie z przepisami wnioski składa się dwa razy w roku - w lutym i sierpniu. W obu przypadkach zwrot akcyzy dotyczy faktur z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Obecnie (do końca sierpnia) o dopłatę mogą się ubiegać ci, którzy kupili olej napędowy między 1 lutego a 31 lipca tego roku.
W zależności od miejsca położenia gruntu, który jest w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawie producenta rolnego, wniosek składa się odpowiednio do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Jeśli rolnik ma ziemię w kilku gminach, do każdej z nich występuje oddzielnie o zwrot akcyzy – oczywiście w odniesieniu do liczby posiadanych tam hektarów.
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 czerwca 2013 r. Jest też dostępny na stronach internetowych: resortu rolnictwa (www.minrol.gov.pl), urzędów gmin, urzędów wojewódzkich czy ośrodków doradztwa rolniczego. Do druku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie. Z wyjaśnień ministerstwa rolnictwa (zamieszczonych w internecie) wynika, że na fakturze nie trzeba podawać kodu CN oleju napędowego. Nie ma też obowiązku zamieszczania numeru rejestracyjnego ciągnika rolniczego.
Faktura powinna natomiast zawierać elementy określone w par. 5 ust. 1 rozporządzenia z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom m.in. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów oraz ich adresy. Warto zwrócić uwagę na to, aby dane adresowe nabywcy oleju napędowego wykazane na fakturze były takie same jak te podane we wniosku o zwrot podatku akcyzowego (wyjątkiem jest sytuacja, gdy między zakupem oleju a złożeniem wniosku rolnik zmienił adres). W przypadku stwierdzenia pomyłki na fakturze, np. błędu w adresie sprzedawca może wystawić fakturę korygującą.

Trzeba mieć gospodarstwo rolne

Przepisy uprawniają do uzyskania dopłaty producentów rolnych (poza wyjątkami określonymi w ramce). Są nimi osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które posiadają gospodarstwo rolne. Uważa się za nie obszar sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Należy jednak pamiętać, że zwrot akcyzy nie przysługuje w przypadku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za tę ostatnią uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Jeżeli grunty gospodarstwa są użytkowane przez posiadacza zależnego (np. dzierżawcę), zwrot podatku przysługuje właśnie jemu. W przypadku współposiadania podatek może odzyskać tylko jeden rolnik, pozostali współposiadacze muszą we wniosku o zwrot akcyzy wyrazić na to pisemną zgodę.
W przypadku małżonków taka zgoda nie jest wymagana. Wniosek może złożyć mąż albo żona, przy czym uwzględniane są faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wystawione na któregokolwiek z małżonków. Gdy część użytków rolnych jest we współposiadaniu, a część posiada tylko mąż lub żona, trzeba to zaznaczyć we wniosku (w jego pkt IV wykazuje się oddzielnie powierzchnię jednych i drugich gruntów).

Obliczenie kwoty zwrotu

Producent rolny może odzyskać kwotę stanowiącą iloczyn liczby litrów kupionego przez niego paliwa (wynikającej z faktur VAT) oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określonego w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów (w 2013 r. wynosi ona 0,95 zł/l).
Trzeba jednak pamiętać, że kwota zwrotu ograniczona jest rocznym limitem. Nie może być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w tym roku 0,95 zł/l), liczby 86 (w tym roku daje to wskaźnik 81,7) oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku. Czyli w 2013 r. limit wynosi 81,7 × liczba ha użytków rolnych.
Przy tym nie liczy się do nich gruntów:
● gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
● zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Przykładowo jeżeli rolnik posiada 100 ha, które w ewidencji według stanu na 1 lutego były wykazywane jako użytki rolne, to w 2013 r. maksymalnie może dostać 8170 zł (81,7 × 100 ha) zwrotu akcyzy. Przyjmijmy, że w lutym otrzymał już 4000 zł. W sierpniu może więc uzyskać zwrot za wykazany w fakturach (wystawionych między 1 lutego a 31 lipca) zakup prawie 4390 l oleju napędowego (4389,47 l × 0,95 zł/l = 4170 zł zwrotu).
Ponieważ o zwrot można się ubiegać w dwóch terminach, powstaje pytanie, czy limit zależny od liczby posiadanych hektarów może się zmienić. Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia, że ważne jest, czy dany teren wykazany w ewidencji gruntów i budynków był 1 lutego zakwalifikowany jako użytki rolne. Resort podkreśla, że w przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. Jeśli natomiast producent rolny wydzierżawi lub sprzeda gospodarstwo, to nie będąc już w dniu składania wniosku posiadaczem użytków rolnych, nie może ubiegać się o odzyskanie akcyzy w odniesieniu do tych gruntów. Organ wydający decyzję o zwrocie podatku ustala to w drodze prowadzonego postępowania.

Wypłata w kwietniu i październiku

Decyzja dotycząca zwrotu akcyzy wydawana jest w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Zawiera ustalony dla danego producenta rolnego limit, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania.
Wypłata następuje w terminach:
● od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
● od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Zwrot może być wypłacony gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Ustawowe ograniczenia
Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:
● będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
● będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za jej zobowiązania, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,
● bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.Powyższych zasad nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż trzy lata.
Niezbędne dokumenty
Wniosek powinien zawierać:
● imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
● numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego – w przypadku podmiotów zobowiązanych do posiadania go na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
● numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument – w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
● oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
● pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
● numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
● numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Podstawa prawna
Art. 1–7 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 z późn. zm.). Par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz.U. poz. 1380). Art. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Załącznik 1 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 789).