Podatnik przed wpisem na listę uprawniającą do wykonywania zawodu i rozpoczęciem prowadzenia kancelarii poniósł wydatki związane z uzyskaniem uprawnień adwokata.
Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) musiał odbyć aplikację, w tym zdać egzamin wstępny, na koniec – adwokacki. Wszystkie te etapy łączą się z koniecznością poniesienia opłat. Spór dotyczył możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, mimo że zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Podatnik uważał, że może je uwzględnić w kosztach, ponieważ istnieje związek przyczynowo-skutkowy między tymi nimi a uzyskiwanymi potem przychodami. Izba skarbowa była innego zdania. Uznała, że wydatki związane z aplikacją nie były ponoszone w celu uzyskania przychodów, ale miały charakter osobisty i związane były z podnoszeniem poziomu wiedzy prawniczej. Nie można ich więc ująć w kosztach działalności gospodarczej.
Sąd przyznał rację adwokatowi. Wskazał, że sporne wydatki mają charakter kosztów specjalistycznego szkolenia zawodowego, niezbędnego dla osiągnięcia tytułu adwokata i świadczenia usług prawniczych w ramach indywidualnej kancelarii. Mogą więc być zaliczone do kosztów podatkowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Gdańsku z 10 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 626/13.