Przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa jako właściciele mieszkań zakładowych mogą obniżać najuboższym najemcom czynsz. Były wątpliwości, czy powoduje to powstanie obowiązku podatkowego w PIT. Rozwiało je – na korzyść podatników – MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18358/13).
Resort wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) właściciele lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego – w stosunku do najemców o niskich dochodach – mogą stosować obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek. Robią to na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej. W takim akcie musi być określony średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, który uprawnia do obniżki. MF wskazało również, że takiej bonifikaty można udzielić na 12 miesięcy, a jeśli niski dochód gospodarstwa domowego będzie się utrzymywał – na dalsze okresy 12-miesięczne.
W ocenie resortu finansów to, iż warunki obniżki czynszu określane są w postanowieniach stosownych uchwał, a więc na podstawie aktów o charakterze generalno-abstrakcyjnym, oznacza, że po stronie najemcy przychód nie występuje. Obniżki mogą bowiem mieć zastosowanie do wszystkich osób spełniających określone w uchwałach warunki.