Wydatki związane z używaniem klimatyzacji - zakup klimatyzatora, jego późniejszy serwis, a także instalacja urządzenia - mogą obniżyć zobowiązanie podatkowe.

Zakup, montaż, koszty użytkowania oraz okresowej konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego – o ile pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności gospodarczej - będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie, przedsiębiorca będzie mógł o ich wartość obniżyć podstawę do opodatkowania.

Dwa sposoby amortyzacji

Taki wydatek będzie mógł być rozliczony w kosztach podatkowych od razu, jeśli jego wartość nie przekroczy 3 500 zł – w takiej sytuacji bowiem przedsiębiorca nie musi zaliczać danej rzeczy w poczet środków trwałych. Tzw. mali podatnicy i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność będą mogli dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym. W pozostałych przypadkach poniesiony na klimatyzację wydatek przedsiębiorca będzie musiał rozliczać stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne. Są dwa sposoby amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych.

System klimatyzacyjny może zostać ulepszony

Klimatyzator może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych jako odrębny składnik majątku firmy. W takim wypadku zostanie zakwalifikowany do grupy 653 Klasyfikacji Środków Trwałych, dla której, stosując metodę liniową, przewidziana jest 10-proc. stawka amortyzacji.

Nabycie na potrzeby prowadzonej działalności urządzenia klimatyzacyjnego może także powodować zwiększenie wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane. Najczęściej chodzi tu o całe systemy klimatyzacyjne o znacznej wartości, montowane w budynkach używanych w ramach prowadzonej działalności. Nie stanowiąc odrębnych środków trwałych, wszystkie elementy systemu zostaną potraktowane jako ulepszenie budynku, w którym system zostanie zamontowany, co, poprzez zwiększenie wartości początkowej budynku, spowoduje zwiększenie kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych według stawki amortyzacji właściwej dla tego budynku.

O ulepszeniu można mówić jedynie wtedy, gdy w dany składnik majątku trwałego przedsiębiorca inwestuje kwotę przekraczającą w roku podatkowym 3 500 zł, a wydatek ten powoduje wzrost wartości użytkowej środka w stosunku do jego wartości z dnia, w którym został przyjęty do użytkowania, tj. wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wartość użytkową można zmierzyć zdolnością wytwórczą i okresem używania ulepszonego składnika, kosztami jego eksploatacji, a także jakością wytwarzanych przez niego produktów.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care