Opłata skarbowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie adnotacji o jej zapłacie na wydanym przez organ podatkowy dokumencie. Podstawą zaliczenia do kosztów podatkowych będzie także dowód uiszczenia opłaty, w szczególności gdy podjęcie czynności urzędowej nie kończy się wydaniem dokumentu. Opłatę skarbową uiszcza się bezpośrednio w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo (przelewem lub przekazem na rachunek bankowy organu). Osoba wnosząca o dokonanie czynności podlegającej opłacie musi przedłożyć dowód jej uiszczenia. Jest on pozostawiany w aktach sprawy, ale może zostać zwrócony na wniosek podatnika. Konsekwencją wprowadzenia nowych zasad zapłaty opłaty skarbowej jest nałożenie na organy podatkowe obowiązku dokonywania adnotacji o jej zapłacie. – Zamieszczenie adnotacji ma za zadanie potwierdzenie zdarzenia, które już wystąpiło, a w tym przypadku potwierdzenie, że opłata skarbowa została zapłacona – mówi Agnieszka Stanisławska, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego HLB Frąckowiak i Wspólnicy. Zdaniem naszej rozmówczyni sporządzona zgodnie z przepisami adnotacja dokumentuje fakt zapłacenia opłaty skarbowej i może stanowić dowód dla zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych. – To jednak, czy taki wydatek będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, uzależnione jest od tego, czy jego poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością, w szczególności z przychodami podatnika – wyjaśnia ekspert. Dodaje, że czasami odpowiednio sporządzona adnotacja może być podstawą do wyłączenia wydatku z kosztów podatkowych. Przykładowo może to mieć miejsce w sytuacji, gdy z opisu przedmiotu opłaty skarbowej wynika, że pełnomocnictwo, od którego została zapłacona opłata, dotyczy małżonka członka zarządu. Dokonanie czynności urzędowej nie zawsze kończy się wydaniem dokumentu. W takim przypadku organ podatkowy dokonuje adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej na zgłoszeniu lub wniosku. Posiadanie oryginału dokumentu, przy założeniu, że podatnik jako dowód złożył poświadczoną kopię dowodu wpłaty lub zażądał zwrócenia dowodu wpłaty, powinno stanowić podstawę do zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych bez względu na treść adnotacji zamieszczonej na dokumencie lub dowodzie wpłaty. – Niezależnie zatem od tego, czy z zapłatą opłaty skarbowej wiąże się czy też nie otrzymanie dokumentu, o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku w postaci opłaty skarbowej decydować będzie związek wydatku z przychodem oraz posiadanie przez podatnika dowodu wpłaty stosownie opisującego przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty – podsumowuje Agnieszka Stanisławska.

WAŻNENa dokumencie wydawanym wnioskodawcy przez organ podatkowy powinna znaleźć się adnotacja określająca wysokość uiszczonej opłaty, data wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Adnotacja musi być potwierdzona pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji