Podatnik (osoba fizyczna) wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną w związku z planowaną transakcją wniesienia aportu w postaci lokali użytkowych do kapitałowej spółki celowej.
Lokale nie stanowiły przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Udziały miały zostać objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, a powstała nadwyżka (agio) miała zostać przelana w całości na kapitał zapasowy. Suma wartości nominalnej udziałów oraz agio była równa wartości netto lokali użytkowych. Strony transakcji zadecydowały, że kwota odpowiadająca należnemu podatkowi VAT zostanie zapłacona gotówką przez spółkę otrzymującą aport na konto wnioskodawcy.
Podatnik chciał w interpretacji uzyskać potwierdzenie, że przekazane mu przez spółkę pieniądze, wykazane na fakturze VAT potwierdzającej transakcję wniesienia aportu, nie będą stanowiły dla niego przychodu podatkowego. Minister finansów przedstawił jednak odmienną opinię.