Gdy wspólnik chce zbyć udziały uzyskane za aport, jako koszt zakupu może wskazać tylko kwoty poniesione na jego nabycie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajął się wnioskiem o interpretację, który złożył akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), osoba fizyczna. Chciał wnieść do kolejnej takiej spółki wkłady pieniężne i niepieniężne. We wniosku nie sprecyzował, co dokładnie będzie tym ostatnim, zaznaczył jedynie, że nie będzie to przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część. W zamian miał dostać akcje SKA o wartości nominalnej równej wartości wkładów pieniężnych oraz wartości rynkowej wkładów niepieniężnych. W przyszłości zamierzał zbyć akcje na rzecz spółki celem umorzenia.
Podatnik chciał wiedzieć, w jaki sposób powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku takiej sprzedaży. Wskazał, że wartość rynkowa akcji będzie równa wartości nominalnej. W jego ocenie w przypadku zbycia papierów wartościowych, które nabył za pieniądze, kosztem uzyskania przychodów będzie wysokość wydatków poniesionych na objęcie akcji SKA. Natomiast przy sprzedaży papierów objętych za wkład niepieniężny kosztem będzie wartość nominalna tych akcji (wartość rynkowa wkładu niepieniężnego).
Zdaniem ministra finansów stanowisko podatnika w pierwszym przypadku jest prawidłowe, w drugim – błędne. Podatnik zapomniał, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej jest czynnością neutralną podatkowo. W rezultacie kosztem nabycia nie będzie wartość nominalna akcji, lecz wartość historyczna zakupu przez podatnika przedmiotu aportu, czyli koszty, jakie poniósł przy nabyciu wkładu niepieniężnego.
Sąd podzielił stanowisko ministra finansów. Przypomniał, że jeśli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to jest on opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta ma osobowość prawną. SKA jest natomiast spółką osobową. W konsekwencji w przypadku zbycia akcji nabytych za wkład niepieniężny kosztem uzyskania przychodów będzie wartość historyczna wkładu. Wyrok jest nieprawomocny.
Uzyskanie akcji spółki osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest podatkowo obojętne
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 10 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 259/13.