Po zmianie przepisów o opłacie skarbowej od 1 stycznia 2007 r. opłatę tę można wnieść wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. W związku z tym zmienił się m.in. tryb opłacania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych przed sądami administracyjnymi. Obecnie organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. O tym, gdzie należy wpłacić opłatę, decyduje miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie, zezwolenie, pozwolenie, koncesję. W przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) decydujące znaczenie ma miejsce złożenia tego dokumentu.
17 złotych wynosi opłata skarbowa od pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpisu, wypisu lub kopii
Z uwagi na położenie siedziby Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tymi sądami jest prezydent miasta stołecznego Warszawa. Opłat skarbowych od pełnomocnictw składanych przed NSA i WSA w Warszawie można dokonywać przelewem na rachunek: dzielnica Śródmieście m.st. Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, nr konta: 45 1240 1066 1111 0010 0317 1881, z dopiskiem opłata skarbowa za..., a także gotówką w kasie Urzędu m. st. Warszawa Wydział Budżetowo-Księgowy dla dzielnicy Śródmieście, adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Pełnomocnicy powinni pamiętać o tej zmianie. Wybierając się do NSA czy WSA, nie opłacą już składanego przez siebie pełnomocnictwa czy jego odpisu znakami opłaty skarbowej. W przypadku pozostałych sądów wojewódzkich o właściwości organu będzie również decydować miejsce położenia sądu. Odpowiednie informacje na temat tego, gdzie i jak można opłacić pełnomocnictwo, znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich sądów administracyjnych. Ich adresy można znaleźć na oficjalnej stronie NSA.