Minister finansów nie podzielił opinii rzecznika praw obywatelskich o konieczności wprowadzenia zwolnienia z podatku umorzonych przez bank należności z tytułu kredytu lub odsetek.
W odpowiedzi na pismo RPO (nr 727227/V/13/EG) szef resortu wyjaśnia, że samo zaciągnięcie kredytu i jego spłata zgodnie z umową są neutralne podatkowo. Dopiero umorzenie przez bank należności w postaci odsetek, do zapłaty których kredytobiorca był zobowiązany, oznacza powstanie po jego stronie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł.
Jednocześnie minister wskazuje, że obowiązujące przepisy dają możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Może ich udzielić naczelnik urzędu skarbowego na indywidualny wniosek podatnika. Przy tym organ kieruje się ważnym interesem obywatela, a za taki można uznać jego trudną sytuację finansową i życiową.