Gmina nie powinna wystawiać mieszkańcowi informacji PIT-8C z tytułu umorzenia kary za wycinkę.
Wójt nałożył na podatniczkę, która wycięła drzewo, administracyjną karę pieniężną, która po pewnym czasie została wraz z odsetkami umorzona. Kobieta otrzymała jednak informację PIT-8C, w której jako przychód wskazano wartość umorzonych kwot. Nie zgodziła się z tym.
Podatniczka argumentowała, że należności sankcyjne nie wynikają z czynności cywilnoprawnych, lecz mają charakter administracyjny i stanowią dochody budżetowe. Ich umorzenie nie skutkuje więc powstaniem przychodu w PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przyznał jej rację. Wskazał, że katalog innych źródeł przychodów ma charakter otwarty. Nie oznacza to jednak, że ma nieograniczony zakres obejmujący wszelkie formy rezygnacji z wierzytelności – zwłaszcza że chodzi o relacje osoby fizycznej z organem publicznoprawnym. Ponadto o przychodzie podatkowym z innych źródeł można mówić tylko, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są m.in. dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Do umorzenia nałożonej na mieszkankę kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami za zwłokę miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych w związku z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Umorzenie nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej.
W ocenie organu podatkowego umorzenie osobie fizycznej zobowiązania sankcyjnego przez publicznoprawnego wierzyciela (w drodze decyzji administracyjnej o rezygnacji z przypadających mu należności) nie skutkuje u dłużnika powstaniem przychodu. Takiego umorzenia nie można traktować tak jak zwolnienia z długu na gruncie prawa cywilnego.
Zdaniem dyrektora izby skarbowej wartość umorzonych kar nie jest przysporzeniem majątkowym. Nie mamy tu do czynienia z wierzytelnościami wynikającymi z czynności cywilnoprawnych, które w momencie ich umorzenia tracą swój zwrotny charakter i stają się trwałym przysporzeniem majątkowym dłużnika.
Ponieważ u podatniczki nie powstał przychód, urząd gminy bez podstawy prawnej wystawił informację o wysokości przychodów PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2013 r., sygn. IPTPB2/415-167/13-4/KK