Nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jest z wynagrodzeniem za udziały.
Spółka podpisała umowę z jednym ze wspólników i na jej podstawie nabyła udziały własne w celu umorzenia. Wspólnik dostał zapłatę w postaci przeniesienia własności nieruchomości, która jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Spółka chciała wiedzieć, czy umorzenie udziałów jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a także czy opodatkowane jest przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nieruchomości) jako wynagrodzenia za to umorzenie. Jej zdaniem obie czynności pozostają poza VAT. Minister finansów w interpretacji indywidualnej zgodził się ze spółką, że umorzenie udziałów będzie czynnością nieopodatkowaną VAT, ale uznał, że od wypłaty wynagrodzenia trzeba jednak odprowadzić daninę.
Sąd przyznał rację skarżącej spółce. Odniósł się do obu sytuacji. Stwierdził, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z umorzeniem dobrowolnym. Oznacza to, że wspólnik zgodził się zbyć udziały na rzecz spółki. Nabycie przez nią udziałów nie będzie jednak czynnością dokonaną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. A tylko czynności w ramach takiej działalności mogą być opodatkowane. W rezultacie czynność ta – umorzenie udziałów – nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nie ma przy tym znaczenia forma wynagrodzenia przekazanego za udziały. Płatność – wyjaśnił sąd – nie jest sama w sobie czynnością opodatkowaną i nie stanowi elementu definicji ani dostawy towarów, ani świadczenia usług. Jeżeli więc spółka przekazuje wynagrodzenie – w formie nieruchomości lub gotówkowej – jako świadczenie wzajemne związane z niepodlegającą opodatkowaniu czynnością umorzenia udziałów, to świadczenie to też nie podlega VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 329/13.