Złożenie pisma o wykładnię przepisów podatkowych mieści się w granicach zwykłego zarządu, o którym mówi kodeks cywilny. W efekcie wystarczające jest do tego pełnomocnictwo ogólne.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie banku, którego władze wyznaczyły do działania przed izbą skarbową dyrektora departamentu zajmującego się podatkami. Zarząd banku zdecydował się wystąpić do ministra finansów o interpretację dotyczącą sposobu rozliczania ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży pakietu wierzytelności w odniesieniu do konkretnych wierzytelności. Wniosek w imieniu spółki podpisał zastępca dyrektora departamentu rachunkowości i podatków.
Do wniosku dołączono odpis pełny z rejestru przedsiębiorców oraz pełnomocnictwo, z którego wynikało uprawnienie dyrektora do występowania w imieniu banku przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz organami egzekucyjnymi, we wszystkich czynnościach procesowych i egzekucyjnych, jak również przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z działalnością departamentu.