Spółka organizuje programy lojalnościowe dla klientów zleceniodawcy (swojego akcjonariusza). Celem jest budowanie pozytywnych relacji oraz zachęcanie do większych zakupów. Klient, który uczestniczy w programie, otrzymuje punkty – w zależności od wartości zrealizowanych przez siebie transakcji i terminowości zapłaty. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby ich może je wymienić na nagrody. Spółka zajmuje się zarówno prowadzeniem programu, jak i zakupem nagród. Problem polegał na tym, czy ich wydanie trzeba opodatkować VAT. Zdaniem skarżącej, nie trzeba, ponieważ wartość nagród jest elementem wynagrodzenia z tytułu świadczenia zleceniodawcy kompleksowej usługi opodatkowanej VAT, W ocenie organu podatkowego wydanie nagród jest odpłatną dostawą towarów, od której należy odprowadzić VAT.

Sąd przyznał rację spółce. Wskazał, że zgodnie z orzecznictwem niektórych WSA nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej stanowi część świadczenia złożonego i jako takie nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak orzekły np. WSA w Poznaniu (wyrok z 15 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Po 951/10), WSA w Bydgoszczy (wyrok z 22 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 672/11) oraz WSA w Krakowie (wyrok z 8 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 963/05). Sąd sprecyzował też, że ze świadczeniem złożonym mamy do czynienia, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy ma charakter świadczenia podstawowego i pomocniczego. Świadczenie pomocnicze to takie, które umożliwia skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub jest niezbędne, aby można było skorzystać ze świadczenia podstawowego).

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 28 maja 2013 r., sygn.akt I SA/Po 179/13.