Resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16365/13) potwierdza publikowane już na naszych łamach stanowisko, że podatnicy mogą prowadzić ewidencję według dotychczasowych reguł do 30 września 2013 r. Zaś potem muszą stosować zasady określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas.

Co to oznacza w praktyce? Otóż nawet jeżeli urządzenie nie ma możliwości drukowania na paragonie NIP (na żądanie nabywcy), to podatnik będzie mógł je stosować również po 30 wrześ- nia. W takim przypadku nie będzie jednak korzystał z ułatwień w wystawianiu faktur uproszczonych (w transakcjach, gdzie kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro). MF tłumaczy, że zasadniczą intencją zmiany przepisów było bowiem to, aby nowo homologowane kasy fiskalne miały funkcję wystawiania faktur uproszczonych i żeby ułatwiało to podatnikom prowadzenie działalności (od 1 kwietnia 2013 r. fakturami uproszczonymi mogą być również paragony zawierające NIP nabywcy – przyp. red.).

W ocenie resortu finansów w świetle powyższego regulacje dotyczące drukowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy nie powinny utrudnić pracy przedsiębiorcom ani też przysporzyć im dodatkowych kosztów związanych z zakupem nowych urządzeń fiskalnych. Podatnicy nie muszą bowiem wymieniać starych kas, gdyż brak w nich funkcji pozwalającej na podanie NIP nie uniemożliwia używania ich do rozliczeń podatkowych. Jeśli zaś przedsiębiorca uzna, że funkcja oferowana w nowych kasach jest dla niego atrakcyjna biznesowo (ze względu na możliwość wystawiania faktur uproszczonych), wówczas może kupić takie urządzenie. Jest to jednak wyłącznie jego decyzja.

Faktury uproszczone nie muszą zawierać niektórych danych, w tym imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu nabywcy