Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z póź. zm.) PCC podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Za zmianę umowy spółki uważa się jej przekształcenie, jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Stawka podatku wynosi w takiej sytuacji 0,5 proc. podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9). Podstawę opodatkowania przy przekształceniu spółek stanowi zaś wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Zwolnieniu z PCC podlega jednak część wkładu odpowiadająca opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce przekształcanej, co wynika z art. 9 pkt 11 ustawy. W praktyce więc przekształcenie SKA w spółkę jawną może być zwolnione w całości z PCC.

Sytuacja się skomplikuje, gdy w przekształcanej SKA na chwilę przekształcenia będzie występować także kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych czy zyski bieżące. Stosując zasadę kontynuacji, wynikającą z art. 553 kodeksu spółek handlowych, z chwilą przekształcenia cały majątek SKA z mocy prawa stanie się majątkiem spółki jawnej.

Jeśli zatem w wyniku przekształcenia do spółki jawnej przeniesiony zostanie majątek SKA składający się z kapitału zakładowego, kapitału zapasowego, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz zysków bieżących SKA, które w spółce jawnej tworzyć będą wkład, to podstawą opodatkowania może być wartość tego wkładu.

W konsekwencji przy przekształceniu SKA w spółkę jawną podstawę opodatkowania PCC stanowić może suma kapitału zakładowego i zapasowego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych i zysków bieżących, przy czym zwolnieniu z PCC będzie podlegała jedynie wartość kapitału zakładowego SKA.