Zasadą jest, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą następuje w formie polecenia przelewu. Czy zobowiązanie podatkowe wygaśnie, jeśli wspólnik spółki cywilnej zapłaci zaliczkę na PIT z firmowego konta?
Organy podatkowe, kierując się uchwałą NSA z 26 maja 2008 r. (sygn. akt I FPS 8/07), stoją zwykle na stanowisku, że zapłata podatku (o której mowa w art. 59 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 60 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w imieniu podatnika przez inny podmiot nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.
W najnowszym orzeczeniu z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1534/12) NSA rozstrzygał, czy zobowiązanie podatkowe wygaśnie w przypadku zapłaty zaliczki na PIT z konta bankowego spółki cywilnej zamiast bezpośrednio z konta wspólnika (podatnika). Także w tej sprawie organ podatkowy uznał, że skoro wpłaty dokonała osoba trzecia – spółka cywilna, która nie jest podatnikiem PIT, to nie można wpłaty zaliczyć na poczet zaliczki wspólnika. NSA to stanowisko zakwestionował, twierdząc, że jest ono pozbawione podstaw prawnych.