Rozwiązanie umów z kontrahentami powinno być dla urzędu skarbowego wystarczającym dowodem zmniejszenia się dochodów.
Możliwość zredukowania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych mają tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w uproszczonej formie i udowodnią urzędowi skarbowemu, że zarobią zdecydowanie mniej, aniżeli wynika z przewidywań na podstawie ubiegłorocznych wpływów.
Reklama

Reklama
Czytelniczka z Puław (woj. lubelskie), prowadząca działalność gospodarczą w branży spożywczej, pisze, że w perspektywie 2–3 miesięcy spodziewa się znacznego spadku dochodów, nawet o połowę. Nie zamierza jednak rezygnować ze swojego biznesu, lecz zastanawia się nad złożeniem wniosku do organu podatkowego o zmniejszenie wysokości zaliczek podatkowych. „Przyszłoroczny zwrot nadpłaty niewiele mi pomoże, bo wtedy już firma prawdopodobnie będzie ledwo zipać” – opisuje swoją sytuację podatniczka i pyta, czy wystarczającym uzasadnieniem wniosku będą dokumenty poświadczające rozwiązanie umów z częścią jej kontrahentów.
Puławianka płaci obecnie zaliczki w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), co oznacza, że wynoszą one miesięcznie 1/12 podatku należnego z ubiegłorocznego zeznania (w ostatnich latach dochody firmy były praktycznie niezmienne).
Jeżeli prowadząca działalność dysponuje wiarygodnymi dokumentami, potwierdzającymi przewidywane obniżenie dochodów, to faktycznie istnieją przesłanki do redukcji zaliczek. Po złożeniu wniosku decyzję w tej sprawie wydaje właściwy urząd skarbowy. Jak wskazują specjaliści z Izby Skarbowej w Lublinie, podstawą jest art. 22 par. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Z przepisu wynika, że organ podatkowy ogranicza pobór zaliczek, jeśli podatnik uprawdopodobni, że byłyby one niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego na dany rok dochodu.
Naczelnik urzędu skarbowego powinien wydać decyzję bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W razie negatywnego dla podatnika postanowienia przysługuje odwołanie do dyrektora odpowiedniej izby skarbowej (na ogólnych zasadach – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem naczelnika urzędu, który ją wydał).
Z uproszczonej metody rozliczeń i możliwości redukcji zaliczek nie korzystają podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym lub rok wcześniej