Spór dotyczy obowiązującego od 27 stycznia rozporządzenia ministra finansów z 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK (Dz.U. poz. 99). Wątpliwości do niego zgłosiła do TK grupa posłów PiS. Problem polega na tym, że odpisy aktualizujące zwiększają koszty, a tym samym obniżają wykazywany w sprawozdaniach finansowych SKOK wynik finansowy.

Szef resortu finansów wyjaśnia, że prawo do określania tych zasad daje mu art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. d ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330). Podkreśla też, że w ostatnich kilku latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój SKOK i skupiają one obecnie około 2,5 mln członków – klientów. Niektóre z kas pod względem zgromadzonych depozytów oraz posiadanych aktywów stają się znacznie większe niż banki spółdzielcze i komercyjne.

– Takie zjawiska powodują, że kwestia bezpieczeństwa środków gromadzonych przez kasy, podobnie jak ma to miejsce w bankach, nabiera istotnego znaczenia – podkreśla minister finansów w piśmie do TK. Dodaje, że w związku z tym rzetelne i jasne przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w oparciu o stosowane zasady rachunkowości powinno być priorytetem. Na tej podstawie możliwe jest bowiem określenie, czy kasa utrzymuje na właściwym poziomie rezerwę płynną. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach klientów kas.

● 28 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 45).
● 2 marca 2012 r. grupa posłów PiS zaskarżyła rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego.
● 27 stycznia 2013 r. zostało uchylone rozporządzenie z 30 grudnia 2011 r. i weszło w życie nowe z 15 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 99).
● 6 lutego 2013 r. grupa posłów PiS złożyła wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności par. 5 i 6 nowego rozporządzenia z ustawą o rachunkowości i konstytucją. Czyli że minister finansów nie miał prawa określać dla SKOK szczególnych zasad tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności z tytułów kredytów i pożyczek.