Jeśli wydatki na fakturze są niewłaściwie udokumentowane, to urząd może je pominąć i samodzielnie określić wysokość podatku.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik odliczał koszty w dobrej wierze, przekonany, że faktury są wystawione prawidłowo.
Przedsiębiorca kupił olej napędowy za prawie 30 tys. zł. Jak wyjaśniał, płacił dostawcom paliwa gotówką, a część faktur przychodziła do niego pocztą. Okazało się, że wystawiły je inne podmioty niż faktyczny sprzedawca. Urząd skarbowy, a potem izba, uznały, że jeśli wystawcy faktur nie byli właścicielami paliwa, to nie mogli udokumentować jego sprzedaży. A to oznacza, że przedsiębiorca nie powinien wykazywać takich zakupów w księdze podatkowej ani zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodu.
W sądzie I instancji podatnik wygrał spór o prawo do odliczenia wydatków. WSA w Łodzi orzekł, że nie wystarczy samo uznanie przez organy, iż faktury, które mają stanowić dowód zakupu, są puste (czyli nie dokumentują faktycznego obrotu – red.). Podatnik może bowiem dowieść w inny sposób, że poniósł wydatki, na które te dokumenty wskazują. W ocenie sądu wojewódzkiego należy je wyrzucić z kosztów dopiero wtedy, gdy nie będzie dowodu, że przedsiębiorca faktycznie zapłacił za paliwo.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał jednak rację organom podatkowym. Podkreślił, że obowiązkiem podatnika jest prowadzić księgi w sposób rzetelny. Oznacza to, że aby odliczyć dany wydatek, nie wystarczy tylko faktyczna zapłata za jakiś towar czy usługę. Ważne jest także, aby transakcja była potwierdzona przez prawidłowo sporządzony dokument księgowy – w tym przypadku fakturę wystawioną przez faktycznego właściciela sprzedawanego towaru.
W sytuacji gdy dokumenty sporządził ktoś inny, a kupujący na podstawie tych faktur odpisał wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, to zapisy te są nieskuteczne. Nie mogą więc wywrzeć żadnych skutków podatkowych. Wynika to z tego, że w rzeczywistości sporne paliwa nie zostały kupione od wystawców faktur.
Wyrok jest prawomocny.
Konsekwencje wystawiania pustych faktur
W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, wystawi fakturę, musi zapłacić podatek od towarów i usług wynikający z tej faktury.
Pusta faktura to taka, na której jest wykazana transakcja – sprzedaż towaru, wykonanie usługi, ale do której w rzeczywistości nie doszło.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 maja 2013 r. (sygn. akt II FSK 834/11).