Przypomnijmy: dziś interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu ich zastosowania w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów dokonuje stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Interpretacje wydawane są na pisemny wniosek podatnika. Wniosek o wydanie interpretacji należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Ważne, aby składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent wyczerpująco przedstawił w nim stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Bez tych elementów wniosek zostanie przez organ odrzucony, a podatnik poproszony o jego uzupełnienie. Organ podatkowy na wydanie interpretacji podatkowej ma 3 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku podatnika. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy termin może zostać przedłużony do 4 miesięcy.
Od lipca zmiany
Zupełnie nowa procedura obowiązywała natomiast będzie od 1 lipca 2007 r. Zmiana procedury wydawania wiążących interpretacji podatkowych wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1590). Sama ustawa weszła w życie 1 stycznia, jednak część jej przepisów – w tym te, które dotyczą interpretacji podatkowych – wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2007 r., czyli za pół roku. Najważniejsze zmiany dotyczą podmiotu, który wydawał będzie interpretacje oraz opłat, które będziemy musieli uiścić za ich wydanie. Warto też wiedzieć, że wnioski o wydanie pisemnych interpretacji podatkowych wniesione przed 1 lipca 2007 r. będą podlegały rozpatrzeniu na dotychczasowych zasadach.
 PRZYKŁAD KTÓRE WNIOSKI NA STARYCH ZASADACH Załóżmy, że podatnik występuje o wydanie interpretacji w sprawie rozliczenia VAT przy tzw. transporcie kombinowanym. Wniosek o wydanie interpretacji przesyła do naczelnika właściwego dla niego urzędu skarbowego listem poleconym 29 czerwca 2007 roku. Jest oczywiste, że w takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego do którego trafił wniosek nie będzie w stanie wydać interpretacji przed 1 lipca, a zatem przed zmiana przepisów. Mimo to wniosek podatnika nie zostanie przekazany do ministra finansów. Odpowiedzi udzieli naczelnik urzędu skarbowego, który będzie miał na to maksymalnie cztery miesiące. Podatnik nie będzie też musiał zapłacić wyższej opłaty za wydanie interpretacji. Nie będzie zatem konieczne wpłacanie 75 zł lub wielokrotności tej kwoty, jeśli pytań w e wniosku jest wiece. Dzieje się tak za sprawą przepisów przejściowych, które przewidują, że wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed 1 lipca 2007 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem.
Wniosek do ministra
Najważniejszą zmianą będzie to, że interpretację będzie wydawał minister finansów, a nie, jak dziś, naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb skarbowych. Minister finansów, w celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji, a także usprawnienia obsługi wniosków, będzie mógł jednak w drodze rozporządzenia upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscowa podległych organów. Może się zatem zdarzyć i tak, że interpretacje nadal wydawały będą te same urzędy co dziś.
Trzeba uzasadnić
Podobnie jak dotychczas, aby uzyskać interpretację, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego dokumentu. Wniosek o interpretację indywidualną będzie mógł dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Można zatem będzie pytać zarówno o to czy nasze postępowanie jest dziś poprawne, jak i o to, jak powinniśmy rozliczyć takie nasze działania, które podejmiemy dopiero w przyszłości. Aby uzyskać interpretację od ministra, trzeba będzie złożyć do niego wniosek. Wniosek ten powinien oczywiście być właściwie sformułowany. Nadal w sposób wyczerpujący trzeba będzie przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenia przyszłe, którego dotyczy pytanie. Konieczne będzie także przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Sam wniosek bezie zatem wyglądał podobnie jak ma to miejsce obecnie. Będzie jednak też jeden nowy element.
 PRZYKŁAD JAK CHRONI INTERPRETACJA Załóżmy, że podatnik planuje wyjazd do pracy za granicą. 20 sierpnia 2007 r. składa wniosek o wiążącą interpretację prawa podatkowego do ministra finansów. We wniosku przedstawia stan faktyczny z którego wynika, że we wrześniu 2007 roku rozpoczyna pracę w Wielkiej Brytanii. W Polsce uzyskał jednak w lipcu dochód z umowy zlecenia. Podatnik pyta czy musi rozliczyć się w kraju. Załóżmy, że minister się pomyli i odpowie, że w związku ze zmianą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej między Polską a Wielką Brytanią i przyjęciem metody wyłączenia z progresją podatnik nie musi za 2007 rok rozliczyć się w Polsce. Podatnik zastosuje się do interpretacji i nie rozliczy się w kraju, czyli nie złoży zeznania. We wrześniu 2008 roku minister stwierdzi, że się pomylił, bo skoro podatnik uzyskał dochody w Polsce, to musi rozliczyć się w Polsce zarówno z polskich, jak i angielskich dochodów. Minister zawiadamia o tej zmianie podatnika. Podatnik będzie musiał się rozliczyć. Ale nie poniesie kary za to, że nie złożył zeznania w terminie. Nie może on bowiem ponieść negatywnych skutków nowej interpretacji tylko dlatego, że minister się pomylił.
Dodatkowe oświadczenie
Wraz z wnioskiem trzeba będzie złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja nie wywoła skutków prawnych. Nie zapewni nam zatem takiej ochrony, jaką dają wiążące interpretacje podatkowe.
Wzrośnie opłata
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej będzie podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Gdy spóźnimy się z opłatą i wpłacimy ją po terminie lub też nie wpłacimy jej wcale, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Co więcej minister nie wezwie nas też podatnika do jej wpłacenia. W takim przypadku zostanie jednak wydane postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia. Na postanowienie to podatnik będzie miał prawo złożyć zażalenie. Zmianie ulega nie tylko wysokość opłaty ale i sposób jej naliczania. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Inaczej mówiąc, 75 zł zapłacimy od każdego pytania, które znajdzie się we wniosku o wydanie. Opłata ta będzie jednak dotyczyć dopiero tych wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych, które składane będą do ministra finansów od 1 lipca 2007 r.
 PRZYKŁAD JAK OBLICZYĆ OPŁATĘ ZA WNIOSEK Załóżmy, że podatnik we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, który chce złożyć ministrowi finansów od 1 lipca 2007 r. przedstawi stan faktyczny, z którego wynika, że zajmuje się sprzedażą okien. Pytanie w tej kwestii dotyczyć będzie, jaką stawkę VAT powinien w takiej sytuacji zastosować. Jednocześnie podatnik we wniosku przedstawi zdarzenie przyszłe, a mianowicie, że od sierpnia 2007 r. będzie dodatkowo zajmował się montażem okien. W tym zakresie zapyta urząd, jaką stawką VAT powinien objąć taką usługę. Zatem w jednym wniosku podatnik przedstawi zarówno jeden istniejący stan faktyczny, jak i jedno zdarzenie przyszłe. Będzie musiał wpłacić 150 zł opłaty od złożonej prośby. Co prawda opłata za interpretację wynosi 75 zł, ale w sytuacji gdy podatnik w jednym wniosku poprosi o interpretację kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych taka opłatę będzie trzeba uiścić od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Formułując zatem pytanie do ministra, warto dokładnie przemyśleć, o co chcemy zapytać. Bowiem od stanu faktycznego, który przykładowo będzie składał się z 3 części (będzie dotyczył 3 różnych spraw), będzie trzeba wpłacić 225 zł opłaty, a nie 75 zł. Trzeba o tym pamiętać, gdyż niewpłacenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Również, gdy spóźnimy się z opłatą interpretacji sienie doczekamy.
Odpowiedź ministra
Wydana przez ministra finansów lub z jego upoważnienia indywidualna interpretacja podatkowa będzie zawierać ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Minister odstąpi od uzasadnienia prawnego, jeśli stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku będzie prawidłowe w pełnym zakresie. A zatem, jeżeli interpretacja przedstawiona przez podatnika we wniosku będzie poprawna, minister lub upoważniony przez niego organ podatkowy jedynie stwierdzą, że jest ona prawidłowa. Nie będą już jednak uzasadniać tego dlaczego jest ona poprawna. Gdy ocena stanowiska podatnika będzie negatywna, w interpretacji zostanie wskazane prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym. Ponadto w wydanym dokumencie znajdzie się pouczenie o prawie wniesienia na otrzymane pismo skargi do sądu administracyjnego.
Termin na odpowiedź
Interpretacja ministra finansów powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Warto zatem pamiętać o właściwym napisaniu wniosku, tak aby ten zawierał wszystkie wymagane elementy. Gdy tego zabraknie, organ wezwie do uzupełnienia wniosku. To z kolei spowoduje wydłużenie terminu, w którym podatnik powinien otrzymać odpowiedź na swój wniosek.
Samorządy bez zmian
Nie zmienia się natomiast 1 lipca zasady wydawania interpretacji przez samorządowe organy podatkowe. Nadal stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne będzie także wydawał wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Jednak opłata za wydanie interpretacji będzie dokładnie taka sama, jak w przypadku interpretacji wydawanych przez ministra i upoważnione przez niego organy podatkowe.
GDZIE PRZESYŁAĆ WNIOSKI OD 1 LIPCA 2007 R. Minister Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Można na kopercie dopisać, że jest to wniosek o wydanie interpretacji podatkowej