Podatnicy mają wątpliwości, w jakich okolicznościach handel w sieci fiskus może uznać za działalność gospodarczą. O wyjaśnienia na ten temat poprosili posłowie. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 15274/13) wskazało, że w tym celu odnieść się należy do regulacji zarówno dotyczących VAT, jak i PIT.
MF podaje, że od 1 kwietnia 2013 r. w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jednoznacznie wskazano, że nie jest uznawany za podatnika każdy, kto dokonuje transakcji w sposób okazjonalny. Dodatkowo podatnik rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 tys. zł. Po przekroczeniu limitu podatnik ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, a każda transakcja podlegać będzie opodatkowaniu właściwą stawką podatku od towarów i usług. Zasady te mają zastosowanie do osób fizycznych sprzedających towary za pośrednictwem internetu.
Z kolei w PIT źródłem opodatkowanego przychodu uzyskanego ze sprzedaży na aukcji internetowej może być odpłatne zbycie rzeczy lub pozarolnicza działalność gospodarcza. Pierwszy przypadek zachodzi, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym rzecz została kupiona. Z kolei przychody uzyskane ze sprzedaży na aukcjach internetowych będą zaliczane do pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli jest to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. MF wyjaśnia, że zarobkowy charakter oznacza nastawienie na osiągnięcie zysku, dochodu. Natomiast zorganizowany sposób działania to prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny, uporządkowany. O zorganizowanym charakterze działalności zarobkowej może świadczyć ponadto wyodrębnienie istnienia pewnych składników materialnych i niematerialnych służących jej prowadzeniu czy też przyjęcie określonej formy organizacyjno-prawnej i dopełnienie wymogu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej, choć tych okoliczności nie należy uważać za element decydujący.
MF podkreśla, że tylko w konkretnym przypadku można stwierdzić, czy przychody uzyskane z tytułu aukcji internetowej należy zaliczyć do przychodów z odpłatnego zbycia, czy do przychodów z firmy. Osobom mającym wątpliwości dotyczące stosowania przepisów podatkowych MF radzi wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej lub uzyskać informację telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej.
Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność m.in. producentów, handlowców lub usługodawców, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.