W 2012 r. urzędy kontroli skarbowej (UKS) przeprowadziły 10 158 kontroli, ujawniając nieprawidłowości na kwotę prawie 3,8 mld zł. Inspektorzy wystawili w tym czasie 54 157 mandatów karnych, a kwota wymierzonych grzywien sięgnęła 11,9 mln zł.
Ministerstwo Finansów podsumowało działalność UKS w zeszłym roku. Z informacji wynika, że przeprowadziły one o 252 kontrole więcej niż w 2011 r. i ujawniły uszczuplenia na kwotę o 1,3 mld zł wyższą (2,5 mld zł w 2011 r.). Jednak na prawdziwe efekty działań inspektorów kontroli skarbowej przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Bo, jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, większość ujawnionych przez UKS nieprawidłowości jest sporna – na wykryte 3,8 mld zł ponad 3,5 mld zł to ustalenia wynikające z decyzji, od których kontrolowani mogli się odwołać do dyrektora izby skarbowej (jako organu II instancji). Tylko nieliczni korzystali z możliwości korekty deklaracji po kontroli UKS i nie były to kwoty znaczące w stosunku do stwierdzanych nieprawidłowości – chodziło o 274,9 mln zł.
W ubiegłym roku inspektorzy kontroli skarbowej wszczęli w sumie 4861 postępowań karnych skarbowych. Na wniosek podatników w 2012 r. sądy zezwoliły na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w 1982 przypadkach i orzekły kary grzywny na łączną kwotę 3,2 mln zł.
Ministerstwo Finansów twierdzi też, że dzięki działaniom UKS udało się udaremnić wypłatę z budżetu prawie 121,5 mln zł z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT (7,69 mln zł w 2011 r.).
Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych organy kontroli skarbowej wnioskowały o zabezpieczenie ponad 1,1 mld zł, a decyzje o zabezpieczeniu wydano w sumie na kwotę 834,5 mln zł.
Z danych ministerstwa wynika też, że od kilku lat rośnie udział uszczupleń stwierdzanych w podatku od towarów i usług w uszczupleniach ogółem (z 54,23 proc. w 2010 r. do 72,64 proc. w 2012 r.). Maleje natomiast znaczenie nieprawidłowości w podatku akcyzowym (ich udział stopniał z 12,66 proc. w 2010 r. do 7,36 proc. w 2012 r.) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek z 17,74 proc. w 2010 r. do 11,02 proc. w 2012 r.).
3,8 mld zł tyle wynoszą uszczuplenia podatkowe wykryte w zeszłym roku przez inspektorów kontroli skarbowej. W tym ponad 3,5 mld zł ujęto w decyzjach, od których podatnicy mogli się odwołać