Urząd skarbowy rozpoczął przeciwko starszej pani postępowanie w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł. Nakazał jej zapłacić 75-proc. podatek. Kobieta, która się nią opiekowała, a jednocześnie razem z nią była współwłaścicielką mieszkania, czuła się za to odpowiedzialna. Jak zeznała w charakterze świadka przed izbą skarbową, dała starszej pani dużą sumę pieniędzy (darowizna nie została jednak zgłoszona fiskusowi i opodatkowana). Dlatego chciała jako strona uczestniczyć w postępowaniu, które ze skargi staruszki toczyło się przed WSA w Warszawie.

Uważała, że pozwala jej na to art. 33 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270). Zgodnie z nim osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, może dołączyć do postępowania sądowego, jeśli jego wynik dotyczy jej interesu prawnego.

Podatniczka argumentowała, że to przez nią rozpoczęło się postępowanie przeciwko staruszce. Podnosiła też, że jej zeznania w izbie skarbowej o przekazaniu darowizny spowodują, iż w przyszłości fiskus rozpocznie postępowanie podatkowe także przeciwko niej.

WSA oddalił jej wniosek. Uznał, że nie udowodniła, iż ma interes prawny w dołączeniu do postępowania. Zauważył, że orzeczenie sądowe w sprawie staruszki nie będzie miało wpływu na żadne zobowiązanie ani uprawnienie podatkowe jej opiekunki. Zaznaczył, że okoliczności, na które się powołała, to raczej interes faktyczny. Nie pozwala on jednak uczestniczyć w postępowaniu sądowym prowadzonym przeciwko innej osobie.

Podatniczka złożyła zażalenie na to postanowienie. NSA się jednak do niego nie przychylił. Wyjaśnił, że kobieta mogłaby być stroną postępowania sądowego tylko wtedy, gdyby pozwalały jej na to przepisy prawa, a nie gdy sama tak uważa. Przywołał potwierdzający tę tezę wyrok wrocławskiego WSA z 23 marca 2011 r. (sygn. akt IV SA 715/10). Nie może więc dołączyć do postępowania podatniczka, która nie powołała się na żadne przepisy, aby udowodnić, że ma w tym interes prawny – podsumował sąd.

Postanowienie jest prawomocne.

DGP przypomina

Strona postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym może m.in.:

● składać wnioski procesowe, w tym wnioski dowodowe przed sądem,

● ustosunkowywać się do argumentów strony przeciwnej,

● przeglądać akta sprawy,

● wnosić o uzasadnienie wyroku WSA,

● jej pełnomocnik może złożyć skargę kasacyjną do NSA.

ORZECZNICTWO

Postanowienie NSA z 16 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FZ 139/13).