Od przyszłego roku przy nabyciu spadków i darowizn przez osoby najbliższe można będzie skorzystać z nowego zwolnienia podatkowego. Umożliwi ono uniknięcie podatku od spadku lub darowizny, jeśli zostanie złożone do naczelnika urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie.

Warunki zwolnienia

Zwolnione od podatku będzie nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz • udokumentują – w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie po terminie

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wskazanych wcześniej terminów, zwolnienie będzie przysługiwać, jeśli nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, czyli złożenia zawiadomienia po terminie lub braku uprawdopodobnienia faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Pozbawieni zwolnienia

Całkowite zwolnienie z podatku nie obejmie: zięcia, synowej, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych oraz osób obcych, czyli osób niespokrewnionych.

GRUPY PODATKOWE Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, • do grupy III – innych nabywców.

Brak zgłoszenia

Zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przewidują również sytuacje, gdy pomimo braku zgłoszenia, zwolnienie dla małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma, macochy będzie przysługiwało. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł. Zgłoszenia nie trzeba też składać, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że jeśli wartość nabytych rzeczy i praw w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty wolnej określonej dla podatników z I grupy podatkowej, to zgłoszenia nie trzeba składać. Na koniec należy zaznaczyć, że pomimo nowelizacji ustawy o spadkach i darowiznach, skala podatkowa w tym podatku nie uległa zmianie. Nie uległ zmianie również krąg osób zaliczanych do poszczególnych grup podatkowych, przy czym w stosunku do niektórych z I grupy podatkowej zostało wprowadzone całkowite zwolnienie, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zgłoszenia.

WAŻNEZwolnionymi z całości nabytych rzeczy i praw majątkowych będą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha