Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wprowadzą od przyszłego roku nową instytucję – rozprawę podatkową. Będzie ją przeprowadzał organ odwoławczy w toku postępowania. O wszczęcie rozprawy będzie mógł prosić sam zainteresowany, czyli podatnik będący stroną postępowania.

Albo z urzędu, albo na wniosek
Rozprawa podatkowa będzie mogła zostać przeprowadzona z urzędu, jeśli organ odwoławczy uzna, że zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo na podstawie oględzin lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania.
W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy będzie wydawane postanowienie
Rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona także na wniosek strony. We wniosku podatnik będzie musiał uzasadnić potrzebę przeprowadzenia rozprawy, wskazując przy tym, jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie. Trzeba jednak wiedzieć, że organ odwoławczy będzie mógł odmówić przeprowadzenia rozprawy, jeśli przedmiotem rozprawy miałyby być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem.
Przebieg rozprawy
Termin rozprawy powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby doręczenie wezwania nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed rozprawą. Rozprawą będzie kierował upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego. Jeżeli postępowanie będzie się toczyć przed samorządowym kolegium odwoławczym, rozprawą będzie kierował przewodniczący albo wyznaczony członek tego kolegium. Ponadto w rozprawie będzie uczestniczył upoważniony pracownik organu pierwszej instancji, od decyzji którego wniesiono odwołanie.
WAŻNE

Na rozprawie strona będzie mogła składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Może także wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego
Strona będzie mogła czynnie uczestniczyć w rozprawie. Jednak warto wiedzieć, że kierujący rozprawą będzie mógł uchylić pytanie zadane uczestnikowi rozprawy, jeżeli nie będzie ono miało istotnego znaczenia dla sprawy. Jednak na żądanie strony będzie trzeba w protokole z rozprawy umieścić treść uchylonego pytania.