Spółka A jest jedynym udziałowcem spółki B. Firmy rozpoczęły proces połączenia. Odbędzie się ono w ten sposób, że cały majątek spółki B zostanie przeniesiony na spółkę A. Po połączeniu będzie ona kontynuowała zarówno swoją, jak i działalność przejętego przedsiębiorstwa.

Spółka B na podstawie umów z kontrahentami wypłaca im premie pieniężne za zakupy o określonej wartości. Nie są one związane z żadną konkretną dostawą, ale ze wszystkimi zakupami w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą ich wypłaty są faktury otrzymane od kontrahentów. Traktują oni premię jako usługę, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu VAT zgodnie z posiadanymi interpretacjami indywidualnymi.

Spółka B nie odliczała VAT naliczonego z faktur od kontrahentów dokumentujących wypłacane premie. W jej ocenie takie prawo jej jednak przysługiwało. Co więcej, to, że premie są usługą, potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026). Zdaniem spółki daje ona jej ochronę w stosunku do faktur wystawionych w okresie jej obowiązywania. Wyjaśnijmy, że 27 listopada 2012 r. minister wydał nową interpretację ogólną (nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618), która zmieniła pierwotną.

Zanim do tego doszło w 2011 r. spółka B chciała skorygować deklaracje VAT-7 za okresy, w których wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur za premie pieniężne. Obawiała się jednak, że może nie zdążyć tego zrobić przed połączeniem ze spółką A. Do sądu trafił spór o to, czy po połączeniu spółka A będzie mogła skorygować VAT o podatek wykazany w fakturach wystawionych na poprzednika prawnego, czyli spółkę B.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na korzyść spółki A. Zgodził się, że interpretacja ogólna ministra finansów była błędna, co wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 2/12). Naczelny Sąd Administracyjny orzekł bowiem, że wypłata premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat, zmniejszający podstawę opodatkowania. Podatnik nie mógłby więc odliczyć VAT, jak chciała to zrobić spółka. Mimo to zgodnie z art. 14k par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą (przypomnijmy, że spór dotyczył roku 2011, a interpretacja została zmieniona pod koniec 2012 r.) nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował. Sąd potwierdził więc, że firmie przysługiwała taka ochrona.

Spółka A, która przejęła prawa i obowiązki spółki B (sukcesja podatkowa), będzie więc mogła skorygować VAT o podatek wykazany w fakturach z 2011 r. wystawionych na poprzednika prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1379/12.