Stworzenie nowego urzędu rzecznika praw podatników i płatników proponuje PiS (projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie trafił do Komisji Finansów Publicznych). Resort podkreśla, że ochroną praw i wolności podatnika zajmują się funkcjonujące już instytucje. Tworzenie nowych wiązałoby się natomiast z rozbudową administracji i wzrostem wydatków budżetowych.

Jako przykład organu, którego kompetencje obejmują także ochronę praw podatników i płatników, MF podaje rzecznika praw obywatelskich. Od 1998 r. RPO występował do ministra finansów z ponad 200 zapytaniami generalnymi (ogólnymi) w sprawach podatkowych.

Ministerstwo podkreśla też, że w ostatnich latach zostało wdrożonych wiele regulacji prawnych zapewniających ochronę podatnikom i poprawiających ich relacje z organami podatkowymi. Ministerstwo Finansów wymienia tutaj:

● zasadę wstrzymania wykonania decyzji nieostatecznej,

● wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej na czas trwania postępowania przed sądem administracyjnym, jeżeli istnieje dobrowolne zabezpieczenie wykonania decyzji albo ustanowiono jako zabezpieczenie hipotekę przymusową lub zastaw przymusowy,

● obniżoną stawkę odsetek za zwłokę (w wysokości 3/4 stawki podstawowej) od zaległości z korekt deklaracji złożonych przez podatnika z jego własnej inicjatywy,

● obowiązek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem,

● półroczny termin na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.

Z danych MF wynika również, że podatnicy coraz częściej występują o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która w przypadku zastosowania się do niej daje im ochronę prawną. Dla porównania w 2008 r. wydanych zostało 24 215 interpretacji, a w 2012 było ich już 36 816.

Podatnicy mogą ponadto uzyskiwać informacje dotyczące przepisów i procedur podatkowych telefonicznie za pośrednictwem Krajowej Informacji Podatkowej. Od początku swojego funkcjonowania, tj. od 2006 r. udzieliła ona ponad 8,25 mln informacji, z czego tylko w lutym 2013 r. do infolinii skierowano 177 824 pytań. MF podkreśla, że żaden inny dział administracji nie ma tak rozwiniętego systemu informacji jak administracja podatkowa.

Etap legislacyjny:

Czeka na II czytanie