Podatnik sprzedaje towary w ramach aukcji internetowych w serwisie Allegro.pl oraz w sklepie internetowym. Oferowane przez niego produkty są dostarczane do kupujących za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po dokonaniu zakupu klienci są zobowiązani do przesłania jednym przelewem nie tylko umówionej ceny, lecz także kwoty odpowiadającej kosztom wysyłki. Po otrzymaniu pieniędzy podatnik zleca Poczcie Polskiej transport towarów.

Jednak umowę zawiera z pocztą w imieniu kupującego, działając jako jego pełnomocnik. Kupujący udziela pełnomocnictwa sprzedawcy automatycznie – o czym stanowi regulamin na stronie internetowej. Sprzedawca otrzymuje więc dorozumiane pełnomocnictwo. Podatnik nabrał wątpliwości, czy kwotę na pokrycie kosztów wysyłki, którą otrzymuje od kupującego, powinien opodatkować VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwolnione z VAT są usługi pocztowe realizowane przez operatora. Jednak z tego zwolnienia może korzystać jedynie instytucja obowiązana do świadczenia powszechnych usług pocztowych (Poczta Polska). Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że w sytuacji kiedy podatnik ma upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego, nie świadczy żadnych usług pocztowych. Otrzymywane pieniądze nie stanowią wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów.

Stosownie zaś do art. 79 pkt c) unijnej dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym. W związku z tym otrzymywane przez sprzedającego kwoty na pokrycie kosztów transportu nie podlegają VAT.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przykładowo do przeniesienia własności nieruchomości potrzebne jest pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2013 r., sygn. IPTPP4/443-788/12-4/UNR