Skarżącym był bank, który organizuje akcje promocyjne w postaci sprzedaży premiowej dla osób fizycznych. Promocja dotyczy m.in. kart kredytowych, pożyczek, lokat. Osoba, która kupi usługę w banku, otrzyma nagrodę w postaci dodatkowej usługi. Wartość nagrody nie przekracza jednorazowo 760 zł. Bank chciał wiedzieć, czy limit dotyczący zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 760 zł należy liczyć w odniesieniu do wszystkich nagród otrzymanych przez klienta łącznie, czy też należy do wartości każdej nagrody z osobna. Bank wyjaśnił, że osoba fizyczna może kupić kilka usług bankowych i co za tym idzie, będzie uprawniona do otrzymania kilku nagród. Powołał się też na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość m.in. nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Przepis precyzuje też, że zwolnienie z podatku nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Minister finansów wyjaśnił, że sprzedaż prowadzona przez bank nie jest sprzedażą premiową. Powołał się na definicję sprzedaży określoną w kodeksie cywilnym, która wskazuje, że jest to przeniesienie własności rzeczy. Innymi słowy, minister uznał, że w przypadku gdy nagrodą jest usługa, nie mamy do czynienia ze sprzedażą premiową.

Sąd ocenił, że interpretacja ministra finansów jest błędna. Nie można bowiem zawężać pojęcia sprzedaży jedynie do przekazania rzeczy. W prawie podatkowym definicja ta jest znacznie szersza niż w prawie cywilnym, a podatki są odrębną i autonomiczną gałęzią prawa. Pojęcie sprzedaży – zdaniem sądu – należy rozumieć zgodnie np. z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Co więcej, ustawa o PIT również posługuje się tym pojęciem w wielu miejscach. W efekcie nie ma wątpliwości, że sprzedaż premiowa obejmuje nie tylko rzeczy, ale również usługi.

Sąd nie rozstrzygnął natomiast, czy limit zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT należy odnosić do pojedynczych nagród otrzymywanych w ramach sprzedaży premiowej, ponieważ na ten temat musi najpierw wypowiedzieć się minister finansów, wydając ponownie interpretację indywidualną. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2247/12.