Podstawowym warunkiem odliczenia darowizny bez limitu (tzw. darowizny kościelnej) jest jej przekazanie na działalność opiekuńczo-charytatywną kościelnej osoby prawnej. Dla skutecznego odliczenia podatnik musi spełnić dodatkowe warunki dokumentacyjne.

Po pierwsze powinien uzyskać od obdarowanego po dwóch latach od przekazania darowizny sprawozdanie z jej wykorzystania. Powinny się w nim znaleźć informacje o tym, na jaki cel i w jakiej wysokości przekazana kwota została wydatkowana. Po drugie konieczne jest pokwitowanie odbioru darowizny. Ponadto - tak jak w przypadku darowizn odliczanej w ramach limitu - pieniężne darowizny kościelne muszą być wpłacone na konto obdarowanego (w tym wypadku - kościelnej osoby prawnej). W zeznaniu rocznym podatnik powinien wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia, a także dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (w szczególności jego nazwę i adres).