Kontrola podatkowa, mająca na celu sprawdzenie poprawności działania przedsiębiorcy względem urzędu skarbowego, może przydarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Fiskus ma prawo zbadać, czy podatnik prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych.

Tydzień na przygotowanie

Przedstawiciela organu podatkowego podatnik spodziewać się może już po tygodniu od dnia doręczenia mu zawiadomienia o planowanej kontroli (za zgodą podatnika kontrola może się odbyć wcześniej). Co ważne jednak, wszczęcie kontroli po 30 dniach od dnia otrzymania zawiadomienia jest możliwe tylko po ponownym zawiadomieniu. W piśmie wskazany jest dokładny zakres kontroli, znajduje się w nim również pouczenie o prawie do złożenia deklaracji korekty.

Porządki w dokumentach - błędne do korekty

Przygotowania do kontroli dobrze jest zacząć od wnikliwej analizy ksiąg, ewidencji i dokumentów oraz uzupełnieniu ewentualnych braków i skorygowaniu pomyłek w rozliczeniach – zwłaszcza w przypadku dokumentacji dotyczącej zakresu wskazanego w zawiadomieniu.

Podatnicy współpracujących z kontrahentami zagranicznymi muszą wziąć pod uwagę, że kontrolujący mają prawo zażądać przekładu na język polski wszelkich obcojęzycznych faktur czy potwierdzeń przelewów. Jedyną akceptowalną przez fiskusa formą przekładu jest profesjonalne tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Błędy wykryte podczas sprawdzania deklaracji można skorygować bez względu na ich rodzaj czy zakres. Wystarczy, że podatnik przed wszczęciem kontroli podatkowej złoży deklarację korygującą wraz z pismem wyjaśniającym przyczyny dokonania zmian i informującym o uiszczeniu całości ewentualnej należności publicznoprawnej.

Podstawową korzyścią, jaką daje terminowe złożenie korekty, jest uniknięcie kosztu odsetek za zwłokę. Obowiązek ich zapłaty wystąpi, gdy podatnik złoży korektę już w trakcie trwania kontroli.