Nabywca usługi marketingowej, w ramach której jego kontrahent kupuje nagrody dla uczestników konkursu, może odliczyć cały VAT wykazany na fakturze – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Skarżąca spółka jest nadawcą programu radiowego i działa na podstawie koncesji. Uzyskuje przychody ze sprzedaży praw do umieszczania reklam w czasie antenowym. Angażuje się też w przedsięwzięcia marketingowe. Zamierza nawiązać współpracę ze spółką z grupy kapitałowej, która przeprowadzi konkursy i loterie. Jako ich organizator będzie występować spółka skarżąca, a kontrahent zapewni obsługę logistyczną i promocyjną konkursów. W skład tej usługi wejdzie m.in. zakup nagród dla uczestników zabaw. Nadawca programu nie nabędzie w żadnym momencie prawa do dysponowania tymi towarami. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom bezpośrednio przez kontrahenta, który wcześniej kupi je we własnym imieniu. Za tę usługę skarżąca spółka wypłaci mu wynagrodzenie na podstawie faktury, która będzie dokumentowała wykonanie usługi marketingowej, w tym wartość towarów (nagród) przekazywanych uczestnikom konkursów/loterii. Nadawca programów jest czynnym podatnikiem VAT, a usługi marketingowe będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółka uważała, że przysługuje jej prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze dotyczącej usługi marketingowej. Minister finansów w interpretacji stwierdził jednak, że będzie mogła odliczyć podatek jedynie od samej usługi marketingowej, natomiast nie będzie miała takiego prawa w stosunku do kupionych nagród.
Wskazówki, kiedy świadczenia złożone należy traktować jako usługę kompleksową, a kiedy jako odrębne usługi, sąd znalazł w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak wynika z wyroków w sprawach C-349/96 (Card Protection Plan) oraz w połączonych sprawach C-308/96 i C-94/97 (Madgett i Baldwin) świadczenia nie powinny być dzielone w sposób sztuczny. Z usługą kompleksową mamy do czynienia w przypadku, gdy co najmniej jeden element może być uznany za świadczenie główne, a pozostałe – za świadczenia dodatkowe. Jednak usługa dodatkowa nie może stanowić dla nabywcy celu samego w sobie.
WSA uznał, że w omawianej sprawie usługa marketingowa ma charakter złożony i kompleksowy. Nie można jej rozdzielić na usługę marketingową oraz dostawę towarów w postaci nagród. Ponadto ta sama czynność nie może być dostawą towarów i jednocześnie świadczeniem usług. W efekcie spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego VAT wykazanego na fakturze wystawionej przez kontrahenta. Wyrok jest nieprawomocny.
Usługi złożone w VAT
Każde świadczenie usług powinno być traktowane jako świadczenie odrębne. Jednak świadczenie składające się z usługi jednolitej pod względem ekonomicznym nie może być sztucznie dzielone. Takie rozdzielenie mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Jako jedno świadczenie należy traktować usługę składającą się z usługi głównej oraz usług dodatkowych. Usługami dodatkowymi w stosunku do głównej są takie świadczenia, które są środkiem do lepszego wykorzystania usługi głównej. Do usług dodatkowych należy stosować takie same przepisy podatkowe jak do usługi głównej. Oznacza to, że są one opodatkowane według stawki właściwej dla usługi głównej. Przysługuje od nich również prawo do odliczenia analogicznie jak w przypadku świadczenia głównego.
Wyrok WSA w Krakowie z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1593/12.