Skarżąca spółka zajmuje się transportem i logistyką. Dodatkowo zamierza dystrybuować różnego rodzaju wyroby. W związku z tym zleci ich promocję firmie świadczącej usługi marketingowe. Usługi te będą miały charakter kompleksowy. Obejmą m.in. organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, ale także nieodpłatne przekazywanie towarów klientom i potencjalnym klientom. Spółka zwróciła się do ministra finansów o wyjaśnienie, czy będzie mogła odliczyć w całości VAT naliczony z faktur otrzymanych od agenta marketingowego.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT czynnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka twierdziła, że będzie miała prawo do odliczenia całego VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup kompleksowej usługi marketingowej. Minister finansów uznał jednak, że będzie mogła odliczyć podatek jedynie w części dotyczącej usługi marketingowej, ale już nie od wydatków poniesionych na nabycie towarów przekazanych później nieodpłatnie klientom.

Sąd przyznał rację skarżącej spółce i powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (m.in. wyroki w sprawach C-41/04, C-111/05), dotyczące świadczeń kompleksowych. Z wyroków tych wynika, że jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia dane świadczenie ma charakter kompleksowy (jest złożone z kilku lub więcej różnych czynności, które łącznie składają się na całość), to dla celów opodatkowania VAT nie należy sztucznie go dzielić.

Sąd zgodził się ze spółką, że sporna usługa marketingowa ma charakter złożony i kompleksowy. W efekcie podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia całego VAT wynikającego z faktury. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 7 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 75/13.