Ulga na złe długi dotyczy nieściągalnych wierzytelności, które uznane zostały za uprawdopodobnione, tj. takie, które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności widniejącego na fakturze lub umowie. Korzystanie z ulgi pozwala wierzycielowi dokonać korekty wysokości swoich bieżących VAT-owskich rozrachunków z fiskusem o kwotę zapłaconego wcześniej podatku należnego dotyczącego tychże nieopłaconych przez kontrahenta należności.

Co ważne, obowiązujących przepisów znowelizowanej ustawy o VAT podatnik nie zastosuje do wszystkich wierzytelności.

Jeszcze na starych zasadach - faktury, których termin płatności minął 1 sierpnia 2012 r.

Do wierzytelności, względem których 150 dzień braku uregulowania zapłaty minął 31 grudnia 2012, zastosowanie mają przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w roku 2012. Możliwość skorzystania z ulgi w takim przypadku daje spełnienie następujących warunków:
- wierzyciel dokonuje dostawy towaru lub świadczy usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji,
- wierzytelności wykazano wcześniej w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
- wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
- od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,
- wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie,
- wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.