Koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości są czym innym niż koszty ustalane na potrzeby rozliczenia podatku. Tę zasadę potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła sprzedaży aktywów przez spółkę komandytową. Jeden ze wspólników wystąpił o interpretację podatkową, w związku z określeniem dochodu z takiej transakcji. Spółka komandytowa jest spółką osobową, w efekcie podatek dochodowy rozlicza nie ona, ale jej wspólnicy. To oni w ramach spółki prowadzą indywidualną działalność gospodarczą.
Wspólnik wyjaśnił, że spółka komandytowa powstała z przekształcenia wcześniej istniejącej spółki z o.o. Jej aktywa w dacie przekształcenia składały się głównie z udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, a także wierzytelności. We wniosku o interpretację napisał, że przychód ze zbycia aktywów powinien wykazać proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki komandytowej. Z kolei kosztem uzyskania przychodów będzie wartość aktywów ujęta w księgach spółki komandytowej, tj. w bilansie otwarcia.
Z tym nie zgodził się minister finansów. Według niego w przypadku sprzedaży takich aktywów jak udziały czy akcje nie można mówić o przychodzie ani o kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wspólnika. Przychody z ich sprzedaży należy zakwalifikować do kapitałów pieniężnych, które są opodatkowane na innych zasadach niż przychody z działalności gospodarczej. Uznał także, że wspólnik powinien za koszt uzyskania przychodów wziąć historyczne koszty, tj. wydatki poniesione przez sp. z o.o. (związane pierwotnym nabyciem aktywów). Jednak przyjęta przez przedsiębiorcę wycena aktywów zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) nie decyduje o wysokości kosztów uzyskania przychodów.
Z interpretacją organu zgodził się sąd i utrzymał w mocy zaskarżoną interpretację. NSA wyjaśnił, że przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową wspólnicy nie wnoszą żadnych wkładów. Wkłady zostały już wcześniej wniesione w innej formie przy powstawaniu spółki przekształconej (tu spółki z o.o.). Dlatego też cena nabycia lub koszt wytworzenia składników aktywów nie zmienia się. Wyrok jest prawomocny.
Kosztem podatkowym może być wydatek, który: został poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; jest definitywny; został faktycznie poniesiony przez podatnika; został właściwie udokumentowany, nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 958/11).