Czy podatnicy wystawiający zbiorcze faktury korygujące muszą dokonywać wstecznych korekt podatku dochodowego? Można mówić o ukształtowaniu jednolitej linii orzeczniczej w tej sprawie?
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale również wojewódzkich sądów administracyjnych oraz interpretacje wydawane z upoważnienia ministra finansów wskazują, że w kwestii zasad dokonywania korekt przychodów w sytuacji wystawiania zbiorczych faktur korygujących została ukształtowana jednolita linia.
2 sierpnia 2012 r. NSA wydał wyrok dotyczący sposobu dokonywania korekty przychodów w sytuacji wystawienia zbiorczej faktury korygującej (sygn. akt II FSK 31/11, II FSK 180/11). Orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują, w jaki sposób należy dokonywać korekty przychodów. W konsekwencji zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne dotyczące określenia momentu powstania przychodu, a korektę przychodów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna.
Sąd uznał, że zbiorcza faktura korygująca, wystawiona z powodu obniżenia lub podwyższenia ceny, powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towaru. Sąd podkreślił, że wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu oraz powstania obowiązku podatkowego.
Stanowisko powyższe dominuje nie tylko w orzecznictwie NSA, ale również w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych oraz w interpretacjach wydawanych z upoważnienia ministra finansów. Organy podatkowe częstokroć wskazują, że korekta przychodu należnego, wynikająca z korekty wystawionych faktur, powinna zostać dokonana wstecz, do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej, gdyż korekty nie określają nowego momentu powstania przychodu, lecz odnoszą się do przychodu uprzednio wykazanego.
Ponadto warto wskazać, że analogiczne stanowisko jest w ostatnim czasie prezentowane przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe także w odniesieniu do korekty kosztów uzyskania przychodów. Korekta kosztów powinna zatem zostać dokonana w miesiącu, w którym zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.