W przypadku niektórych pożyczek od podmiotów zagranicznych pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek bez pomniejszania ich o pobrany w Polsce podatek u źródła. Czy w takim przypadku całość wypłaconych odsetek może być kosztem uzyskania przychodu?
Niektóre pożyczki między podmiotami polskimi i zagranicznymi zawierają klauzulę, która zobowiązuje pożyczkobiorcę do zapłaty odsetek od pożyczki bez żadnych potrąceń – w tym w szczególności bez potrącenia podatku u źródła. Pożyczkobiorca musi zastosować wtedy tak zwany mechanizm gross-up, który polega na powiększeniu kwoty odsetek należnych pożyczkodawcy w taki sposób, aby kwota odsetek netto wypłacana pożyczkodawcy po potrąceniu podatku u źródła była równa kwocie odsetek należnych pożyczkodawcy na podstawie umowy pożyczki w przypadku braku obowiązku pobrania podatku u źródła w Polsce. W efekcie faktyczny ciężar opodatkowania odsetek podatkiem u źródła zostaje przeniesiony na pożyczkobiorcę.
Powstaje jednak pytanie, czy część odsetek równa różnicy między faktycznie wypłaconą kwotą odsetek a kwotą odsetek wynikającą z umowy może stanowić dla pożyczkobiorcy koszt uzyskania przychodu.