Resort uspokaja jednak, że dokument został skierowany do podpisu przez ministra i wejdzie w życie właśnie 27 stycznia.

SKOK nie muszą się jednak obawiać większych zmian. Ministerstwo twierdzi, że wprawdzie nowe rozporządzenie zostało uzupełnione o wykaz informacji, które mają być podane w bilansie, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, ale w większości powiela dotychczasowe regulacje.

To właśnie niepokoi Komisję Nadzoru Finansowego. Wskazuje ona, że Ministerstwo Finansów nie uwzględniło proponowanych przez nią zmian, które pozwoliłyby komisji sprawować nadzór ostrożnościowy nad SKOK. KNF potrzebuje od kas danych sprawozdawczych, które odzwierciedlą ich sytuację ekonomiczno-finansową. Nie dostanie ich, jeżeli przepisy nie zostaną zmienione.

Obraz sytuacji finansowej kas mogą zniekształcić np. dotychczasowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności. Przykładowo obowiązujące rozporządzenie umożliwia pomniejszenie odpisów o wartość zabezpieczenia hipotecznego. To natomiast może być ryzykowne, jeżeli dany SKOK ma duży portfel przeterminowanych kredytów z takim zabezpieczeniem – szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, gdy szybka sprzedaż nieruchomości jest trudna. Komisja chce też, aby zrezygnować w nowym rozporządzeniu z rozwiązań dotyczących wyceny aktywów i pasywów i zachować jedynie ogólne odesłanie do ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr. 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Resort finansów odniósł się do zarzutów KNF o opieszałość, z powodu której wprowadzenie w najbliższym czasie koniecznych zmian stało się niemożliwe. Wyjaśnił, że prace nad projektem rozporządzenia zostały rozpoczęte we wrześniu 2012 r. Jednak po uzyskaniu opinii departamentów oraz po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uznano, że nowe rozwiązania dla SKOK, odwołujące się do założeń przekazanych przez KNF, wymagałyby zapewnienia racjonalnie długiego vacatio legis.

Ministerstwo informuje, że chce w stosunku do SKOK wprowadzić analogiczne rozwiązania rachunkowe, jakie obecnie obowiązują banki, w tym banki spółdzielcze, ale zamierza uczynić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Mają one wejść w życie nie wcześniej niż w 2014 r.

Od 27 października 2012 r. SKOK są pod państwowym nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego