Jedno z nadleśnictw planuje sprzedać dotychczasowym najemcom lokale mieszkalne oraz niemieszkalne z przynależnymi gruntami. Zamierzają je kupić pracownicy, byli pracownicy i wdowa po zmarłym pracowniku.
Powstało pytanie o rozliczenie podatkowe transakcji. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, że na gruncie przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w opisanych przypadkach sprzedaż ma różne skutki podatkowe.
W odniesieniu do podatników będących najemcami sprzedawanych nieruchomości zastosowanie ma zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o PIT. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.
Zwolnienie nie ma zastosowania do najemców, którzy nabyli zakładowe budynki niemieszkalne wraz z przynależnymi gruntami. W przypadku nabycia takich nieruchomości przez byłych pracowników, którzy nie są emerytami, oraz przez wdowę po zmarłym pracowniku powstanie przychód z innych źródeł.
Płatnik powinien sporządzić informację (PIT-8C) o wysokości uzyskanych przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
Natomiast w stosunku do byłych pracowników będących emerytami różnica w cenie sprzedaży lokali niemieszkalnych wraz z przynależnymi gruntami stanowi przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Podlega on opodatkowaniu zryczałtowanym 10-proc. PIT. Jednocześnie zastosowanie ma tutaj zwolnienie – wspomniana różnica do kwoty 2280 zł jest zwolniona z podatku. Opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka ponad tę kwotę (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT). Podatek potrąca płatnik.
Z kolei dla obecnych pracowników różnica w cenie sprzedaży lokali niemieszkalnych wraz z przynależnymi gruntami będzie stanowić ich przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji pracodawca ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy oraz uwzględnienia tych przychodów w informacji PIT-11.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 stycznia 2013 r., sygn. IPTPB1/415-604/12-7/KSU